Frivillighetspolitikk på dagsorden i Gjøvik kommune

Frivillighetspolitikk på dagsorden i Gjøvik kommune

"Nå forstår jeg hvor utrolig viktig det er at vi får faglig påfyll på frivillighet og hva den betyr for innbyggerne her i kommunen." Det var en aktiv gjeng fra ulike lag og foreninger Frivillighet Norge traff i sitt møte med organisasjonene i Gjøvik torsdag kveld 30. oktober.

Publisert   | Sist oppdatert 

Gjøvik kommune er helt i sluttfasen med sitt arbeid med en frivillighetsmelding. Over 20 organisasjoner hadde meldt seg på da frivillighet Norge var invitert til å snakke om frivillighetens rolle og medvirkning for utviklingen av samfunnet, og verdien av samarbeid mellom organisasjonene kommunen. Møtene ble gjennomført i samarbeid med Gjøvik kommune.

Møte med politikerne

Når Frivillighet Norge gjør avtaler med kommunene er det viktig at dialogen knyttet til utvikling av den kommunale frivillighetspolitikken forankres i kommuneledelsen. Den første delen av vårt besøk var derfor viet til en frivillighetspolitisk halvtime i Gjøvik kommunestyre der vi ble hilst velkommen av ordfører Bjørn Iddberg. Etter møtet er det vår oppfatning at Gjøvik kommune er på rett vei i frivillighetspolitikken.

Kafedialog med organisasjonene

Flere av organisasjonene uttrykte at de var svært fornøyd med at Frivillighet Norge hadde snakket med politikerne. "Det er viktig at politikerne engasjerer seg slik at de kan bli mer kjent med hva som rører seg i lag og foreninger i Gjøvik."

En viktig del av møtet med organisasjonene var kafedialogen der alle kunne komme med innspill til kommunens videre arbeid med å utvikle konkrete virkemidler i fivillighetspolitikken. Oppsummeringen av kafedialogen viste at organisasjonene har et stort lokalt samfunnsengasjement og gjerne bidrar mer - som nærmiljøbyggere gjennom inkludering av sårbare grupper, dugnadsarbeid og fagkompetanse - dersom kommunen tilrettelegger. Organisasjonene kom med innspill til en rekke områder de mente kommunen hadde et forbedringspotensial i samhandlingen med organisasjonene.

Frivillighetspolitikk på dagsorden i Gjøvik kommune

Frivilligkoordinator Bjørn Rognstad ønsker en tettere dialog med organisasjonene i Gjøvik i utvikling av frivillighetspolitikken

Frivilligheten i Gjøvik – en aktiv innspillpartner

Frivilligkoordinator Bjørn Rognstad orienterte organisasjonene om at utviklingen av konkrete virkemidler for vekst og utvikling i frivillighetspolitikken skal skje i dialog med organisasjonene. Under møtet utfordret derfor Frivillighet Norge organisasjonene til å bli en aktiv innspillpartner for kommunen i utviklingen av frivillighetspolitikken. Resultatet var at flere organisasjoner ønsket å være representert i en innspillgruppe i den videre dialogen med kommunen, for å sikre at de konkrete innspillene fra kafedialogen implementeres i frivillighetspolitikken. Deltakerne som var til stede ga Gjøvik kommune mandat til å plukke ut representanter fra lag og foreninger som ikke var til stede, til innspillgruppen, for å sikre at hele bredden av organisasjonene blir representert.

Frivillighet Norge ønsker Gjøvik kommune lykke til videre i utvikling av sin frivillighetspolitikk.

Les mer om Frivilligsentralen på Gjøvik her.