Frivillighet Norge møtte organisasjonene i Ringerike kommune

Frivillighet Norge møtte organisasjonene i Ringerike kommune

Det var fullsatt sal da politikerne hadde stilt selveste kommunestyresalen til disposisjon for organisasjonene da Frivillighet Norges kom på besøk til Ringerike kommune 29. oktober. Nær femti personer fra lag og foreninger hadde meldt seg på til møtet.

Publisert   | Sist oppdatert 

Ordføreren ønsket velkommen og var til stede under hele møtet. Også kommunalsjef for kultur og oppvekst Marianne Mortensen og rådmann Tore Isaksen deltok. Det at kommunens ledelse deltar på denne måten er et viktig signal til organisasjonene. Det viser at de tar frivilligheten på alvor som en partner i frivillighetspolitikken.

Innspill fra organisasjonene

En viktig del av alle de møtene Frivillighet Norge gjennomfører i kommunene er å arrangere en kafedialog der lag og foreninger kan komme med konkrete innspill til kommunen. Kommunalsjef for kultur og oppvekst var opptatt av å formidle at innspillene var viktige i utviklingen av konkrete virkemidler for vekst og utvikling i frivillighetspolitikken og at dette skal skje i dialog med organisasjonene. Etter oppfordring fra Frivillighet Norge dannet organisasjonene en innspillgruppe som skal stå for den videre kontakten med kommunen. Dette for å sikre at de konkrete innspillene fra kafedialogen ble implementert i det videre arbeidet med frivillighetspolitikken. "Dette møtet har synliggjort oss i organisasjonene på en helt annen måte overfor politikerne enn tidligere. Innspillgruppen viser at de tar oss mer på alvor" var en av flere positive kommentarer etter kafedialogen.

Kommunen tok på seg å koordinere innspillgruppen. Deltakerne som var til stede ga Ringerike kommune i oppdrag å plukke ut representanter fra lag og foreninger som ikke var til stede, til innspillgruppen, for å sikre at alle typer lag og foreninger får muligheten til å bli representert.

Møtene Frivillighet Norge gjennomfører i kommunene er en del av satsningen på kommunal frivillighetspolitikk der vi bistår organisasjoner, politikere og ansatte i kommuner, som vil videreutvikle sin frivillighetspolitikk og som ønsker råd og veiledning underveis i prosessen.

For å lette arbeidet for organisasjonene i Ringerike tar Frivillighet Norge på seg ansvaret med å lage et dokument der alle innspill som kom frem under kafedialogen blir strukturert under de ulike temaene som ble diskutert. Intensjonen er at dette skal hjelpe innspillgruppen til å bli en aktiv frivillighetspolitisk partner i kommunens utvikling av frivillighetspolitiske virkemidler rettet mot organisasjonene.

Møte med politikerne

Når Frivillighet Norge gjør avtaler med kommunene er det viktig at dialogen knyttet til utvikling av den kommunale frivillighetspolitikken forankres i kommuneledelsen. Den andre delen av vårt besøk, møte med politikerne, er planlagt i januar 2015. Her vil vi fokusere på den merverdien frivilligheten skaper og hvordan frivillige organisasjoner som ønsker det, kan være samarbeidspartnere for kommunen.

Frivillighet Norge ønsker alle lag og foreninger lykke til i det videre samarbeidet med Ringerike kommune!