Frivilligheten stiller opp for å få alle med

Frivilligheten stiller opp for å få alle med

Over 100 000 barn vokser opp i familier med vedvarende lavinntekt. Både myndighetene, frivilligheten og det private næringsliv må stille opp for at de skal kunne delta i fritidsaktiviteter sammen med sine jevnaldrende.

Forskning viser at ungdom fra høyere sosiale lag oftest deltar i organiserte fritidsaktiviteter, mens ungdom fra lavere sosiale lag bruke mer tid på skjermbaserte aktiviteter.

For å bidra til at flere kan delta i organiserte fritidsaktiviteter har regjeringen og frivilligheten tidligere signert Fritidserklæringen. Fritidserklæringen sier at

  1. Alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og lek som passer for barnets alder
  2. At barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal delta i

Frivilligehten hadde allerede startet arbeidet ved å gå sammen i nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge 

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge ble startet i 2013 med en idé om å samle frivillighetsnorge for å jobbe sammen om et felles mål: Å bidra til å sikre inkludering og deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge i Norge, uavhengig av foresattes sosioøkonomiske status. Sammen har vi laget verktøyene ALLEMED. Det første vi gjorde var å lage ett verktøy for frivilligheten der vi selv skal jobbe med de økonomiske barrierene i vår organisasjon. I vår lanserte vi også et verktøy for kommunene, det er utviklet for å skape dialog mellom partene i kommunen som kan bidra til at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktivitet.

Flere organisasjonjer har også gjort tiltak i egen organisasjon og priortert arbeidet på en god måte, Norges idrettsforbund og KFUK-KFUM er gode eksempler på det. Mange organisasjoner og offentlige instanser har også fått tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom og gjennomfører gode tiltak. 

Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité

Flere frivillige organisasjoner har de siste årene jobbet godt med dette området. Idrettsforbundet har satt tema på dagsorden og på ledermøtet 2018 ble det gjennomført en ALLEMED-dugnad og stafetten ble sendt videre ved at idrettspresident Tom Tvedt utfordret Norges Basketballforbund, Norges Skøyteforbund, Norges Skiforbund, Trøndelag idrettskrets og Telemark idrettskrets.

Norsk idrett har satt disse målene for å begrense økonomiske hindringer for barn og unges deltagelse:

  • Vi vil begrense kostnadene til trening og konkurranser.
  • Vi ønsker gratis bruk av offentlige idrettsanlegg for barn og ungdom.
  • Konkurransetilbudet skal gjøres enkelt og rimelig.
  • Bruk av kostbart utstyr skal begrenses for barn og unge.
  • Idrettslagene skal tilrettelegge for gjenbruk og utlån av utstyr.

KFUK-KFUM

KFUK-KFUM har innført et deltakerfond hvor barn og unge i familier med en utfordrende økonomi kan søke om støtte til å delta på leir, festivaler, turer og andre aktiviteter i regi av KFUK-KFUM. Både foresatte og ledere i KFUK-KFUM kan søke på vegne av barnet.

KFUK-KFUM har også innført minsteprismedlemskap på 50 kroner per år for dem som opplever at den ordinære medlemskontingenten er for høy for egen eller foreldres/foresattes økonomi. Dette medlemskapet aktiverer man selv.

Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom

Ved siden av de tiltakene frivillige organisasjoner gjennomfører innenfor egen drift gjøres det mye rundt i hele landet ved hjelp av midler fra nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom. I 2018 ble det tildelt nesten 270 millioner kroner fra denne tilskuddsordningen, 59 % gikk til frivillige organisasjoner, 38 % til offentlige instanser og 4 % til private aktører.

52 % ble gitt til prosjekter som blant annet fremmer aktivitet i ferie og av det ble over 67% gitt til frivillige organisasjoner. Det vil si at frivillige organisasjoner bruker rundt 90 millioner i 2018 på tilby ferieaktiviteter der barn i lavinntektsfamilier var målgruppen.

Røde Kors – Ferie for alle

Nesten 25 millioner går til Røde Kors  som gjennomfører tiltaket Ferie for alle, Ferie for alle er et ferietilbud til familier som strever med økonomien. Sommeren 2018 vil i overkant av 1700 deltakere få være med på et tilbud i regi av Røde kors. I 2018 har Røde Kors inngått et samarbeid med Coop der målet er å gi barn og unge mulighet til aktivitet også etter at Ferie for alle er gjennomført. Alle som deltar på ferie for alle får dekket medlemskontingent og treningsavgift i en valgfri idrett av Coop. Se her for mer informasjon fra Coop og nyhetssak fra oss.