Forprosjektrapport for integrasjonsløsning

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighetsregisteret har ikke fungert slik som det ble lovet. Frivillighet Norge ønsker et register på frivillighetens premisser, og har derfor laget denne forprosjektrapporten for å legge grunnlaget for et pilotprosjekt for en integrasjonsløsning mellom nasjonale frivillige organisasjoners datasystemer og Frivillighetsregisteret. Prosjektets mål er å forenkle de frivillige organisasjonenes samhandling og kommunikasjon med offentlige myndigheter, i tråd med de målene som ble satt for Frivillighetsregisteret da dette ble opprettet. Prosjektet er avgrenset til å omhandle de frivillige organisasjonene som benytter et sentralt datasystem for sitt organisasjonsarbeid.

Arbeidet med rapporten er hovedsakelig basert på dokument- og kildeanalyser, samt på innspill fra prosjektets styringsgruppe. Rapporten tar for seg en innledende situasjonsanalyse med bakgrunnsinformasjon, samt en redegjørelse for aktuelle problemstillinger og muligheter for en integrasjonsløsning. Deretter følger en beskrivelse av konkrete tiltak som bør iverksettes for å nå de skisserte målene, samt forslag til organisering av et pilotprosjekt.

Forprosjektrapporten er finansiert av Kulturdepartementet, og utarbeidet av Frivillighet Norge i samarbeid med Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU). Underveis har det vært dialog med Brønnøysundregistrene.

Last ned forprosjektrapporten (pdf)