Levanger kommune

Levanger kommune satte ned en prosjektgruppe høsten 2009 som en del av prosjektet Byer i Midt-Norge.Peosjektgruppen har hatt to fokus: å rekruttere frivillige til innsats for enslige mindreårige flyktninger i Levanger og å kartlegge Levanger kommunes samarbeid med frivilligheten. På bakgrunn av kartleggingsarbeidet er det utarbeidet en tiltaks- og handlingsplan for frivillighetspolitikken i Levanger kommune. Målet er mer og bedre samhandling mellom kommunen og frivilligheten og mer forutsigbare rammevilkår for frivilligheten.

Blant tiltakene i handlingsplanen, er å anerkjenne frivillig sektors innsats i større grad enn tidligere, å samle og synliggjøre lag og foreningers mulighet til å søke på økonomisk tilskudd og å initiere til bruk av samhandlingsavtaler mellom kommunen og frivillig sektor der det er oppgaver frivillige kan og vil løse.