Nettverksgruppemøte - Det offentliges forhold til frivillige organisasjoner

Saker som skal tas opp er: Fritidskortet, Partnerskap mot mobbing og politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Sak 1: Fritidskortet

Hva må til for at flere barn og unge kan melde seg på til fritidsaktiviteter i regi av frivillige organisasjoner?

Hvilke avgrensninger blir viktige og hva blir avgjørende for at organisasjonene vil benytte fritidskortet som betalingsmiddel?

Hva blir avgjørende for at målgruppen klarer å melde seg på samt kan benytte midler fra Fritidskortet?

Hvordan kan vi samle og synliggjøre fritidsaktivitetene i frivillig sektor for aktuelle målgrupper?

Bakgrunn

Regjeringen har i Granavolden-plattformen lansert Fritidskortet som et virkemiddel for å øke deltakelsen i faste organiserte fritidsaktiviteter. Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) var en drivkraft for å få denne ordningen inn regjeringsplattformen og formålet er å få barn ut i aktivitet uavhengig av økonomi.

Frivillighet Norges årsmøtet vedtok i juni resolusjonen «Fritidskort – inngangsbillett til felleskap» med følgende innledning:

«Alle barn og unge i Norge skal ha mulighet til å delta i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med jevnaldrende uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon.»

Se hele resolusjonen: https://www.frivillighetnorge.no/no/om_oss/nyheter/Resolusjoner+om+økonomi+som+barriere+og+om+økt+etnisk+mangfold+i+frivilligeheten.b7C_wBzI0f.ips

Vi må arbeide sammen for at alle barn får oppfylt sin rett på en meningsfull fritid og ønsker innspill både fra organisasjoner som har fritidstilbud, og fra de som er i kontakt med barnefamilier som har behov for kjennskap om fritidstilbud.

Rapport om dagens kommunale ordninger

Frivillighet Norge utarbeider nå en rapport over eksisterende løsninger som fremmer fritidsaktiviteter til barn og unge i kommunene. Rapporten vil inneholde organisasjoners erfaringer med de ulike løsningene og frivillighetens anbefalinger. Denne skal leveres 15. september, og på møtet vil utkast til rapport bli presentert og det blir mulighet til å komme med kommentarer og innspill til den endelige rapporten.

Synliggjøring av fritidsaktiviteter lokalt

Frivillighet Norge ser også på hvordan vi kan videreutvikle Frivillig.no som verktøy ved å samle og synliggjøre fritidstilbud hvor fritidskortet kan benyttes. Vi vil sikre at fritidskortet blir en god ordning for barn, familier og frivillige organisasjoner. Ofte er det vanskelig å skaffe seg en oversikt over aktuelle fritidsaktiviteter der man bor. Samtidig ser vi i årets medlemsundersøkelse oppga 87 % av organisasjonene at det er viktig for dem å rekruttere flere deltakere fremover. På møtet vil vi presentere hvilke muligheter som fins og det blir mulig å komme med innspill til hvordan Frivillig.no kan videreutvikles til et verktøy for å synliggjøre fritidsaktiviteter lokalt.

 

Sak 2: Partnerskap mot mobbing

Hvordan kan frivilligheten bidra i det lokale og nasjonale arbeidet mot mobbing?

Hva bør Frivillighet Norge fokusere på dersom vi blir med i Partnerskap mot mobbing?

Frivillighet Norge har fått en forespørsel fra Kunnskaps- og integreringsministeren om å delta i Partnerskap mot mobbing. Frivillige lag og foreninger er viktige arenaer i lokalsamfunnene og kan være samarbeidspartnere i det lokale arbeidet mot mobbing. Frivillighet Norge jobber mye med kommunal frivillighetspolitikk og hvordan kommune og frivillighet kan samarbeide for å løse lokale utfordringer. Frivillighet Norge kan bidra med frivillighetens perspektiv i partnerskapet og bidra til at organisasjoner som jobber spesielt med barn og unge får bedre muligheter til å bidra i det lokale og nasjonale arbeidet mot mobbing, og for å skape inkluderende og trygge aktiviteter og arenaer for barn og unge.

Styret vil ta stilling til forespørselen i september. På nettverksgruppemøtet blir det en kort presentasjon av forespørselen og hva som kan være Frivillighet Norges rolle, og muligheter for å komme med innspill og kommentarer.

 

Sak 3: Politiattest for personer som er i kontakt med mindreårige

Barne- og familiedepartementet ønsker synspunkter på om det er behov for nye hjemler til å kreve politiattest, eller foreta endringer i eksisterende hjemler, for personer som er i kontakt med mindreårige. Formålet er å forebygge overgrep mot mindreårige. Frivillige organisasjoner har en slik mulighet i dag, og denne muligheten er omtalt i høringen. Frivillighet Norge kommer til å levere en høringsuttalelse, og vil ha innspill på nettverksmøtet om innholdet i uttalelsen. 

Mer informasjon finnes her: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/horing---politiattest/id2663177/?expand=horingsnotater

Påmelding her.

Ved eventuelle spørsmål angående møtet, send en e-post til martin@frivillighetnorge.no

  • Tid: Torsdag29.august
    Kl.09.00 - 11.00
  • Sted: Øvre slottsgate 2B, 1. etg.