Behov, muligheter og løsninger for digitalisering av frivilligheten

Behov, muligheter og løsninger for digitalisering av frivilligheten

Hvilke muligheter og kompetansebehov har vi for å digitalisere frivilligheten?

VI har laget en rapport for å kartlegge hvordan frivilligheten kan digitaliseres. Rapporten ser også på samspill og samarbeid mellom kommune og frivillighet for å bidra til å løse lokale utfordringer.

Innspill fra medlemsorganisasjonene er tatt med i rapporten. Prosjektet er finansiert av Kulturdepartementet. Prosjektgruppen har bestått av representanter fra Norges Røde Kors, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU), Norges idrettsforbund (NIF), Human-Etisk Forbund, Norges Innsamlingsråd og Frivillighet Norge. 

 

Prosjektgruppen kommer med 8 anbefalinger:

 

1. Gratis å bruke offentlige tjenester som ID-porten og Folkeregisteret for korrekte medlemsdata.

2. Felles søknadsportal med rapporter og søknader for å gjenbruke data til nye skjemaer, i tråd med prinsippet om «kun en gang» som slås fast i stortingsmeldingen "Digital agenda for Norge".

3. Utvikle tilbud for å dekke kompetansebehovet i frivilligheten, spesielt knyttet til bestilling og utvikling av digitale systemer.

4. En aktør i frivilligheten som blir kompetansebase for digitalisering av sektoren. Aktøren bør samabeide med Difi, næringsliv og andre offentlige aktører og tilby verktøy, ressurser og kompetanse til frivilligheten. Frivillighet Norge kan spille en slik rolle, men må tilføres ressurser for å kunne gjøre det på en god måte.

5. Utvikle en integrasjonsplattform for frivilligheten basert på grunnleggende infrastruktur. Det må være valgfritt å ta plattformen i bruk.

6. Årlig møteplass med frivillige organisasjoner, offentlig sektor og næringslivet hvor organisasjoner kan presentere prosjekter og utveklse erfaringer. Møteplassen kan arrangeres av den aktøren som skal spille rollen som kompetansebase for digitalisering av frivillig sektor.

7. Frivillighetsbarometeret utvides til å omhandle digitalisering av frivilligheten gjennom å inkludere spørsmål til befolkningen om hva de ønsker og hvilke behov de har. Da får man tatt pulsen på frivilligheten og kunnskapsgrunnlag for å skape løsninger som effektiviserer drift og øker aktivitetene.

8. Bygge videre på løsninger som Frivillig.no og vurdere behovet for flere løsninger som styrker frivilligheten lokalt gjennom synliggjøring, mobilisering og effektivisering av drift.

Rapporten kan leses her.