Eierløs arv

Norge har siden oppstarten i 2006 flere ganger fremmet forslag om at eierløs arv i sin helhet overføres et fond forbeholdt frivilligheten, etter modell fra Sverige. Etter å ha gjennomført en bred konsultasjon i medlemsmassen har Frivillighet Norges styre vedtatt vedlagte høringssvar. Kort oppsummert er våre standpunkter:

Publisert   | Sist oppdatert 
  1. Staten skal overføre all eierløs arv til frivilligheten, etter at dødsboene er gjort opp og realisert.
  2. Eierløs arv skal bidra til en fri og uavhengig frivillig sektor og derfor tilstås frivillige organisasjoner i form av frie midler til drift av aktiviteter og medlemsdemokrati. Den eierløse arven skal ikke fordeles i form av prosjektstøtte.
  3. Eierløs arv skal være en styrking av frivillige organisasjoners rammevilkår som kommer i tillegg til, ikke som erstatning for, andre offentlige støtteordninger for frivillige organisasjoner.
  4. Eierløs arv skal fordeles på en måte som innebærer at midlene er reelt tilgjengelige for alle typer organisasjoner, også små organisasjoner uten stor administrasjon. Frivillighets-registeret skal brukes som verktøy for at det skal bli enklest mulig å motta og rapportere på midlene både for organisasjoner og det offentlige.
  5. Eierløs arv skal benyttes til å bygge opp et arvefond med et uendelighetsperspektiv, som forvaltes og foretar utdelinger til et bredt spekter av frivillige organisasjoner. Bredden i fondets utdelinger skal både reflekteres over tid og øke i takt med at fondets utdelinger øker.
  6. Arvefondet må bygges opp til et visst nivå før utdelinger kan starte. Staten må skyte inn tilleggs midler i fondet de første årene for at utdelingene skal komme raskere i gang.
  7. Arvefondet skal styres av et uavhengig styre bestående av like mange representanter fra frivillig sektor som fra det politiske miljøet. Stortingets presidentskap skal utpeke styrets medlemmer og sørge for at det er bredt politisk sammensatt. Frivillighet Norge skal foreslå frivillighetens representanter i styret.

Sentrale dokumenter om eierløs arv