Alle barn skal få delta i fritidsaktiviteter

Alle barn skal få delta i fritidsaktiviteter

Frivillighet Norge er med på den nasjonale dugnaden etter Fritidserklæringen og ALLEMED. Målet er at alle barn og unge skal ha mulighet til å bli med i organisert aktivitet, uavhengig av familiens økonomi.

Fritidserklæringen

Fritidserklæringen bygger på FNs konvensjon om barnets rettigheter, herunder Artikkel 31:

«Partene anerkjenner barnets rett til hvile og fritid og til å delta i lek og fritidsaktiviteter som passer for barnets alder og til fritt å delta i kulturliv og kunstnerisk virksomhet.

Partene skal respektere og fremme barnets rett til fullt ut å delta i det kulturelle og kunstneriske liv og skal oppmuntre tilgangen til egnede og like muligheter for kulturelle, kunstneriske, rekreasjons- og fritidsaktiviteter.»

For å realisere dette må alle barn, uavhengig av foreldrenes sosiale og økonomiske situasjon, ha mulighet til å delta jevnlig i minst én organisert fritidsaktivitet sammen med andre.

I juni 2016 ble regjeringen, KS og frivilligheten enige om å jobbe for:

 1. At alle barn og ungdom skal ha mulighet til å delta i fritidsaktiviteter og til å delta i lek som passer for barnets alder. Gjennom lek og aktivitet blir barn og ungdom inkludert i fellesskap og opplever tilhørighet og mestring.
 2. At barn og ungdom skal involveres og ha innflytelse over sin lek og fritidsaktivitetene de skal delta i. Det gjøres mye godt arbeid lokalt og nasjonalt for å inkludere barn og ungdom i sosiale fellesskap og aktiviteter, men vi har ikke lyktes med å gjøre det mulig for alle å delta.

Disse har skrevet under på erklæringen:

 • Statsministeren
 • Barne- og likestillingsministeren
 • Kulturministeren
 • Kommunal- og moderniseringsministeren
 • Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet
 • KS
 • Frivillighet Norge
 • Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité
 • Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner
 • Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap for barn og ungdom, ved organisasjonene Redd Barna, Røde Kors, Kirkens bymisjon, Frelsesarmeen, KFUK-KFUM og Voksne for barn

 

ALLEMED

I tillegg er vi med på den nasjonale dugnaden ALLEMED.

Nasjonal dugnad mot fattigdom og utenforskap blant barn og unge ble startet i 2013 med en idé om å samle frivillighetsnorge for å jobbe sammen om et felles mål: Å bidra til å sikre inkludering og deltakelse i fritidsaktivitet for barn og unge i Norge, uavhengig av foresattes sosioøkonomiske status. Sammen har vi laget verktøyene ALLEMED. Det første vi gjorde var å lage et verktøy for frivilligheten der vi selv skal jobbe med de økonomiske barrierene i vår organisasjon. I vår lanserte vi også et verktøy for kommunene, det er utviklet for å skape dialog mellom partene i kommunen som kan bidra til at alle barn får mulighet til å delta i fritidsaktivitet.

Flere organisasjonjer har også gjort tiltak i egen organisasjon og priortert arbeidet på en god måte, Norges idrettsforbund og KFUK-KFUM er gode eksempler på det. Mange organisasjoner og offentlige instanser har også fått tilskudd fra Nasjonal tilskuddsordning mot barnefattigdom og gjennomfører gode tiltak.