Brev til diverse statsråder om frivillighetspolitikk

Publisert   | Sist oppdatert 

Følgende brev ble sendt 10. januar 2007:

VEDRØRENDE FRIVILLIGHETSPOLITIKK

Soria Moria-erklæringen inneholder en viktig anerkjennelse av frivillig sektor og løfter om en ny og helhetlig frivillighetspolitikk. Nå må ordene bli til handlinger! Statsbudsjettet for 2008 nærmer seg. Skal det gjøres større grep må prosessen starte nå!

1. Denne regjeringen har en historisk mulighet til å styrke frivillig sektor!

Frivillighet Norge er et unikt samarbeidsprosjekt i norsk historie. For første gang står mer enn 110 organisasjoner samlet om èn felles frivillighetspolitisk plattform som gir uttrykk for frivillighetens oppfatning av de utfordringer den har som sådan, og hvilke rammebetingelser som er nødvendige for at vi skal få mer og bedre frivillighet i Norge. Frivillighet Norges politiske plattform innebærer en historisk mulighet for denne regjeringen til å bidra til en styrket frivillig sektor i Norge!

2. Tiden og veien

Frivillighetsregisteret, Frivillighetsmeldingen og momskompensasjons-/fradragsordning for frivilligheten, må i lys av behovet for et helhetlig bilde løpe som tre paralelle, uavhengige prosesser våren 2007. Skal det komme på plass en momskompensasjons-/fradragsordning for frivillig sektor før neste Stortingsvalg må den inn i statsbudsjettet for 2008. Saken er godt opplyst og utredet, og tiden er inne for handling!

Da en momsordning nødvendigvis må knyttes til Frivillighetsregisteret er det viktig å holde momentum i arbeidet med registeret oppe, slik at loven kan vedtas og arbeidet med å etablere registeret kan komme i gang, i tråd med statsbudsjettet for 2007.

3. Frivillighetsregisteret er et viktig verktøy for videre utvikling av frivillighetspolitikken!

Frivillighet Norge bruker et frivillighetsbegrep som omfatter all frivillig innsats, både den som ytes i form av tid og i form av penger. Woxholdt-uvalget har foreslått at man legger den internasjonale kategoriseringen utviklet i forbindelse med Johns Hopkins undersøkelsen, til grunn for den nye frivillighetseregisteret. Kategoriseringen er også brukt av FN i Handbook on Non-Profit Institutions in the System of National Accounts. For å kunne drive effektiv forskning og sammenlikne norsk frivillig sektor med resten av verden er det mest hensiktsmessige å bruke kategoriseringen også hos oss.

Vi ser det imidlertid ikke som naturlig at alle frivillighetspolitiske virkemidler nødvendigvis skal gjelde for alle 12 kategorier i Frivillighetsregisteret. Frivillighetsregisteret vil være et viktig verktøy som myndighetene kan bruke for å nå nettopp de delene av frivilligheten den ønsker med ulike virkemidler, som for eksempel momskompensasjon/-fragdrag.

Woxholdtutvalget foreslår at Enhetsregisteret skal være ”inngangsporten” til Frivillighetsregisteret. Mange små lokale organisasjoner opplyser at de synes registrering og vedlikehold av informasjon i Enhetsregisteret er svært byrdefullt. Enhetsregisteret er primært utviklet for å gjøre det enklere å drive næringsvirksomhet, og veiledere osv. som er utviklet for registrering er myntet på denne ”profesjonelle” gruppen, og ikke på frivillige organisasjoner. Vi er opptatt av at det må bli så enkelt som mulig for organisasjonene å registrere seg i det nye Frivillighetsregisteret. Mye kan løses dersom det utvikles enkle veiledere for frivillige organisasjoner med gode eksempler, og at det etableres en egen ”knapp” på Brønnøysundsregistrenes hjemmeside for frivilligheten.

4. Fjern Frivillighetsskatten!

Det er enighet om:

 • at dagens momsregime rammer urettferdig. Frivilligheten betaler 25% moms som private næringsdrivende og det offentlige får trekke fra!
 • at det kreves en ordning som begrenser/fjerner inngående mva
 • at nytt system om mulig opprettes utenfor dagens mva-regelverk
 • at systemet må være åpent for prosentvis/gradvis kompensasjon

Vi foreslår følgende modell som kan løse dette:

Kompensasjons-/fradragsordning basert på dokumenterte utgifter der hvert enkelt ledd rapporterer brutto utgifter eller dokumentert mva. Refusjonen skal ikke dekkes inn via statsbudsjettet, men være en post i det statlige mva-regnskapet.

For å få momskompensjasjon/fradrag må organisasjonene:

 • Rapportere inn inntekter med og uten mva
 • Rapportere inn utgifter med og uten mva

Dette er i praksis de samme tallene som næringsdrivende rapporterer annenhver måned i ordinære mva-regnskap. Det bør vurderes om organisasjoner som ønsker å benytte eksisterende rapporteringskanaler bør få mulighet til det. 

Organsiasjonene må oppfylle følgende krav for å få delta i ordningen:

 • Organisasjonen må være registrert i frivillighetsregisteret
 • Regnskap og bilag må oppbevares i tre år
 • Strengere krav / revisjonsplikt ved søknad om kompensasjon/fradrag på mer enn kr. 20.000

Frivillighet Norge har laget en omfattende utredning om moms og frivillighet. Med denne som utgangspunkt er det mulig å behandle spørsmålet om momskompensasjon/fradrag for frivilligheten i løpet av de første månedene i 2007.

5. Hva skjer når automatinntektene forsvinner?

Bortfallet av automatinntekter betyr i henhold til Lotteritilsynet, at frivillighetens inntekter reduseres med i overkant av 2 milliarder kr. Det er viktig å finne alternativer som kan utbedre den negative effekten. Vi vil peke på følgende tre muligheter som brukt sammen vil være et godt bidrag til å avhjelpe situasjonen:

 • innføring av en momsfradrags/kompensasjonsordning som nevnt ovenfor i pkt. 4
 • allokering av en større andel av tippeoverskuddet til frivillige organisajoner samtidig som en større del av organisasjonene får tildelt slike midler
 • refusjon av portougifter til frivillige organisjoner etter modell fra avisenes portorefusjonsordning.

6. Samarbeid om forebygging

Frivilligheten har lange pionèrtradisjoner innen forebygging; gjennom opplysningsarbeid, praktiske tiltak og forskning, og spiller en sentral rolle på feltet. Det er også lange tradisjoner for samspill mellom frivilligheten og det offentlige innen forebygging, som gir verdifulle resultater, og som det er viktig å videreføre.

Forebygging er av stor betydning for folkehelsen og utfordringene favner vidt. I takt med samfunnsutviklingen dukker det også opp stadig nye utfordringer. Frivillighet Norge mener det er nødvendig at forebygging får større fokus og foreslår at det utvikles en plan for samarbeidet mellom frivilligheten og det offentlige om forebygging. Planen bør utvikles av frivilligheten og myndighetene i fellesskap.

I arbeidet med en slik plan må behovene for forebygging på ulike nivåer kartlegges. Vi ser også for oss at mange ulike deler av frivilligheten må trekkes inn. Sist, men ikke minst, synes vi det måtte være spennende å utrede mulighetene for om noe av forebyggingsarbeidet som må foregå på nærmiljønivå, som for eksempel gå-grupper for bevegelseshemmede, i praksis kunne arrangeres av medlemmer i ulike lokale lag og foreninger, som en inntektsbringende aktivitet som erstatning for for eksempel loddsalg. 

Med hilsen

Sven Mollekleiv

Styreleder 

Birgitte Brekke

Daglig leder

 

Likelydende brev er oversendt:

Kommunal- og regionalminister Åslaug Haga

Statsminister Jens Stoltenberg

Utenriksminister Jonas Gahr Støre

Finansminister Kristin Halvorsen

Kultur- og Kirkeminister Trond Giske

Miljøvernminister Helen Bjørnøy