Brev til kulturministeren om Grasrotandelordningen

Publisert   | Sist oppdatert 

Dette brevet ble sendt 16. april 2008 til kulturminister Trond Giske.

AD GRASROTANDELORDNINGEN

Vi viser til statstrådens møte med de frivillige organisasjonene i Kultur- og kirkedepartementet 8. april i år der det ble gitt informasjon om Grasrotandelordningen, herunder hvordan Kirke- og kulturdepartementet tenker at denne kan finansieres.

Frivillighet Norge er glad for statsrådens forsikring om at Grasrotandelen ikke skal medføre at det blir mindre penger til formålene som overskuddet i Norsk Tipping i henhold til ”tippenøkkelen” skal fordeles på, enn det organisasjonene ble forespeilet i 2003. 

Frivillighet Norge mener at Grasrotandelen må være en inntekt som organisasjonene får på toppen av den inntekten som staten har forpliktet seg til å bidra med gjennom tippenøkkelen. Derfor har vi i vår høringsuttalelse til Frivillighetsmeldingen bedt om at Grasrotandelen må finansieres over driftsbudsjettet i Norsk Tipping. Grasrotandelen må ikke føre til at overskuddet som skal fordeles gjennom tippenøkkelen reduseres i forhold til det som var intensjonen.

Frivillighet Norge viser til vår høringsuttalelse til Frivillighetsmeldingen hvor vi oppfordrer departementet til å utvikle Grasrotandelen i samarbeid med oss og tillater oss og gjenta oppfordringen.

Frivillighet Norge er opptatt av at staten må bruke et mangfold av virkemidler for å stimulere til aktivitet og vekst i alle deler av frivillig sektor. Vi ser med forventning fram til at Grasrotandel-ordningen skal komme i gang da den vil være et godt supplement til eksisterende ordninger. Samtidig understreker vi at det er behov for at regjeringen gjør flere grep og vi vil spesielt peke på behovet for en snarlig behandling av frivillighetens krav om momsfritak.

 

Med hilsen

Sven Mollekleiv

Styreleder

 

Birgitte Brekke

daglig leder