Debattinnlegg 5.12.07: "Frivillighet på frammarsj"

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillig sektor lever i beste velgående og er fortsatt uavhengig. Det betyr bedre livskvalitet for alle som er med.

Kronikker og innlegg i Aftenposten den siste tiden har kommentert Stortingsmelding nr. 39 ”Frivillighet for alle”, som Stortinget snart skal drøfte. Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for alle de frivillige organisasjonene i Norge. Vi har 150 organisasjoner som medlemmer og arbeider for mer og bedre frivillighet. Vi er glad for fokuset på frivillighet, og enige i mye av det som kommer fram, men ikke nødvendigvis i alle konklusjonene.

Fortsatt fri frivillighet

Det blir hevdet at frivilligheten er avhengig av staten og et redskap for denne. Dette er ikke riktig. Sett under ett skaffer frivillig sektor 2/3 av inntektene sine via gaver, kontingenter og salg, mens 1/3 kommer fra det offentlige. I EU mottar organisasjonene i snitt 58% av inntektene fra det offentlige.

Norsk frivillighet er altså relativt økonomisk uavhengig, og det er viktig for organisasjonene at denne situasjonen opprettholdes. Dette har regjeringen lyttet til. I Stortingsmeldingen står det at ”..det er viktig at frivillig sektor, for å kunne bevare sin selvstendighet som ”tredje sektor”, har en betydelig grad av egenfinansiering”.

Kunnskapsløft 

Et kjennetegn ved debatten om frivilligheten er at deltakerne ofte tar utgangspunkt i personlige erfaringer, for eksempel i korpset, idrettslaget eller teatergruppa. Gode eksempler er flott, men vi må ikke tro at våre personlige erfaringer gjelder for hele den mangfoldige frivilligheten. Frivillig sektor dekker nesten alle områder i samfunnet. Med 115 000 organisasjonsledd skal man være forsiktig med å generalisere! Både debatten og samfunnet trenger et ”kunnskapsløft” om frivillig sektor som helhet. Vi ser fram til det varslede forskningsprogrammet om frivillighet, men vil understreke at statsbudsjettet for 2008 ikke åpner for det løftet vi trenger.

Frivillighet i endring

Norsk frivillighet står i en unik posisjon internasjonalt. Organisasjonene har 10 millioner medlemmer og 58% av de voksne deltar i frivillig arbeid. Mangfoldet er stort både hva angår temaer og organisasjonsform, og helt avgjørende for den store oppslutningen. Når målet er mer og bedre frivillighet stemmer det ikke at frivilligheten blir mindre verdifull når oppgaver flyttes fra tillitsvalgte til ansatte. Frivillige organisasjoner må stå fritt til å velge den organisasjonsformen de mener er best for å realisere deres mål!

Sentrale organisasjoner er viktige

5. desember er den internasjonale Frivillighetsdagen. Blant finalistene til årets Frivillighetspris er ildsjelen Anne Marie Johnsen fra Finnmark. Hennes frivillige innsats som pasientledsager og samisk tolk, for å organisere hjemmehjelp og for å skaffe kvinner gratis kreftundersøkelse, er fantastisk. Men ildsjeler står sjelden alene. Opplæringen, finansieringen, legitimiteten og møteplassen med andre frivillige, som blant andre Nasjonalforeningen for Folkehelsen har gitt, har spilt en sentral rolle for hennes virke. Slik er det også i idrett, korps, speider`n, funksjonshemmedes organisasjoner osv. Det er feil å hevde at de nasjonale overbygningene har har utspilt sin rolle. De er avgjørende for at lokale lag blomstrer.

Savner visjon for vekst 

Frivillighet Norge savner en visjon for vekst i frivillig sektor i Stortingsmeldingen. Sektoren har stor øknomisk betydning gjennom frivillig innsats tilsvarende 113 000 årsverk og en omsetning tilsvarende 3,4 % av BNP. Frivillighetens aller største betydning ligger imidlertid ikke her, men i verdien den har for menneskene som er med! Deltakelse i frivillig arbeid gir enkeltmennesket identitet, mulighet til påvirkning, sosialt nettverk og økt kunnskap. Vekst i frivillig sektor betyr bedre livskvalitet for alle som er med og som berøres.

For å oppnå vekst må organisasjonene sikres nye, langsiktige, etisk forsvarlige inntektskilder, og de må få beholde mer av pengene sine i stedet for å bruke dem på moms. Det er meningsløst at frivilligheten betaler 1 milliard kroner i moms, som det offentlige og næringslivet får trekke fra!

Innlegget sto på trykk i Aftenposten 5. desember 2007