Frivillighetsmeldingen er kommet

Publisert   | Sist oppdatert 

Les hovedpunktene og se Frivillighet Norges umiddelbare kommentarer.

 • Med meldingen ønsker vi å bygge et dansegulv som frivillige organisasjoner skal danse på, sa frivillighetsminister Trond Giske under pressekonferansen om regjeringens Stortingsmelding nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle.

Hovedstrategier og tiltak

Regjeringen vil legge 4 hovedstrategier til grunn for å styrke frivillig sektor:

 • bedre rammebetingelser for sektoren
 • økt fokus på ressurser til lokal aktivitet og ”lavterskelaktivitet”
 • økt oppmerksomhet om inkludering og integrering
 • styrket kunnskap og forskning 

I tråd med innspillene fra Frivillighet Norge vil det bli:

 • etablert et forskningsprogram for frivillighet
 • innført satelittregnskap over aktiviteten i frivillig sektor i nasjonalregnskapet
 • gjennomgang av tilskuddsordningene med sikte på forenkling og slik at de er tilgjengelige også for nyere organisasjoner
 • fritak for frivilligheten når de nye innstrammingene i reglene for telefonsalg iverksettes
 • åpnet for at frivilligheten kan få inntekter fra kjøpsutløsende donasjoner
 • heving av beløpsgrensen for fritak for arbeidsgiveravgift for frivillige organisasjoner - heving av beløpsgrensen for fritak for lønnsoppgaveplikt og forskuddstrekk for frivillige organisasjoner
 • videreføring av skattefradragsordningen for gaver
 • årlige kontaktmøter mellom staten, KS og Frivillighet Norge om lokal frivillighetspolitikk

Regjeringen vil kompensere bortfallet av automatinntekter i 2008 og 2009 med én milliard kr. Den vil også åpne for at spillerne i Norsk Tipping kan få bestemme at 5% av beløpet de spiller for skal gå til en selvvalgt frivillig organisasjon.

Regjeringen har lyttet

- Frivillighetsmeldingen er den første gjennomgangen av hele frivillig sektor som sådan. Regjeringen har lyttet til frivilligheten og inkludert mange av punktene i Frivillighet Norges frivillighetspolitiske plattform, sier styreleder i Frivillighet Norge Sven Mollekleiv.

- Rammebetingelsene for frivillig sektor er avgjørende for at Norge skal beholde sin plass i verdenstoppen når det gjelder medlemskap og frivillig innsats. Moms er ikke en del av frivillighetsmeldingen, men vi forventer at regjeringen kommer tilbake til spørsmålet om momsfritak for frivilligheten i januar, understreker Mollekleiv videre.

Les hele Frivillighetsmeldingen (KKD sine nettsider)