Årsmøteresolusjon 2011: Mangelfullt Frivillighetsregister

Publisert   | Sist oppdatert 

Resolusjon om Frivillighetsregisteret vedtatt av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner på årsmøtet 29. mars 2011.

Mangelfullt Frivillighetsregister

Det offentliges stadig økende krav til rapportering, innsyn og dokumentasjon skaper utfordringer og økt arbeidsbyrde for organisasjonene. Samtidig vet vi at det må være lett å være frivillig for at folk skal slutte opp om organisasjonenes arbeid. Derfor har det vært et mål for organisasjonene at staten etablerer et Frivillighetsregister som skal være et verktøy for enklere, raskere og bedre samhandling mellom det offentlige og frivilligheten.

Frivillighetsregisteret skal bidra til å synliggjøre frivillig sektor og legitimere sektoren som en tredje samfunnssektor. Frivillighetsregisteret skal også være en viktig kilde til kunnskap om frivillig sektor, nasjonalt og lokalt, og et verktøy for utforming av frivillighetspolitikken.

Da Frivillighetsregisteret åpnet 1. desember 2008 var det ikke ferdig utviklet. Kulturministeren lovet at registeret skulle få full funksjonalitet i tråd med forarbeidene til Frivillighetsregisterloven i løpet av 2009. Dette har ikke skjedd, og er en vesentlig årsak til at Frivillighetsregisteret i liten grad gjenspeiler mangfoldet i frivillig sektor. I dag står om lag 20 000 enheter i Frivillighetsregisteret, mens potensialet er 3-4 ganger større.

Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner krever at regjeringen snarest innfrir løftet fra 2008 og setter i gang en videreutvikling av Frivillighetsregisteret i tett samarbeid med de frivillige organisasjonene.

På denne bakgrunn krever Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner at:

 • Frivillighetsregisteret straks må videreutvikles med sikte på
  • at det blir enklest mulig for organisasjonene å registrere seg
  • at organisasjonene opplever det som relevant å registrere seg
  • at kostnaden forbundet med registrering blir lavest mulig og mest mulig rettferdig fordelt
 • Et viktig suksesskriterium for Frivillighetsregisteret er at registeret gjør bruk av kompetansen og informasjonen som finnes i sentralleddene i de frivillige organisasjonene. Frivillighetsregisteret må derfor åpnes for at sentralleddene i organisasjonene kan registrere opplysninger om lokale ledd.
 • Frivillighetsregisteret må brukes som verktøy for gjennomføring av dagens momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner, og for tilståelse av støtte fra ulike offentlige støtteordninger.
 • Frivillighetsregisteret må baseres på de internasjonalt anerkjente ICNPO-kategoriene, og tilpasses slik at registeret er egnet til å synliggjøre frivillig sektor slik vi er vant til å beskrive den i Norge.
 • Ingen organisasjon skal totalt sett betale mer enn 5000 kr i vedlikeholdsavgift til Frivillighetsregisteret uansett hvor mange lokale lag de har som er registrert. På sikt skal avgiften fjernes.
 • Frivillighetsregisteret må være tilpasset barne- og ungdomsfrivilligheten, inkludert organisasjoner hvor alle som har verv er under 18 år.