Bli med og bruk Frivillighetsregisteret!

Publisert   | Sist oppdatert 

Innlegg publisert i Fundit! i desember 2008.

Frivillighetsregisteret er på plass. Det er en seier for organisasjonene som har bedt om et Frivillighetsregister i mange år. Jo flere organisasjoner som registrerer seg jo større betydning får registeret. Registeret er et viktig verktøy i forbindelse med at Norge skal implementere FNs mal for satelittregnskap for frivilligheten i nasjonalregnskapet. Registeret bidrar også til å dokumentere det enorme omfanget frivillig sektor har, og det store mangfoldet i sektoren. Jo flere organisasjoner som står oppført i registeret jo vanskeligere blir det også for staten å avvise at registeret må brukes som verktøy i forbindelse med ulike offentlige avgiftseregimer og støtteordninger. En av regjeringens uttalte mål for registeret var jo at det skulle bidra til forenkling for organisasjonene. Enn så lenge er kun Grasrotandelsordningen knyttet til registeret. Frivillighet Norge anser at dette bare en begynnelse, og forventer at det offentlige skal knytte flere ordninger opp mot registeret. Både i Soria Moria erklæringen og i Frivillighetsmeldingen peker regjeringen på at Frivillighetsregisteret vil være et viktig verktøy både for en momsordning, arbeidsgiveravgift og andre ordninger for frivilligheten.

På medlemsmøte i Frivillighet Norge 10. november lovte kulturministeren at Frivillighetsregisteret skal videreutvikles i 2009. Målet er at Frivillighetsregisteret skal inneholde informasjon om hvilken moderorganisasjon en lokalforening tilhører, dersom lokalforeningen er del av en større organisasjon eller bevegelse. Det er videre et mål at moderorganisasjonene skal kunne vedlikeholde informasjonen om egne lokalforeninger på deres vegne. Kulturministeren har også lovet organisasjonene at registeret i framtiden skal baseres på de 12 internasjonale ICNPO-kategoriene og at det skal lages norske tilleggskategorier under disse, slik at det blir bedre egnet som redskap for frivillighetspolitiske virkemidler og forskning.

Frivillighet Norge har fått noen henvendelser fra medlemmer som synes det er vanskelig å velge hvilken organisasjon de skal plassere seg i, i Frivillighetsregisteret. De føler at de kunne plassert seg flere steder, eller de er ikke enige i den plasseringen som registerføreren legger opp til at de skal inn i ved de eksemplene som er gitt. For organisasjoner som er i tvil om plassering i kategori er det viktig å se nøye på egne vedtekter. Det er formålet med organisasjonen slik det er nedfelt i vedtektene, som er avgjørende for plassering i kategori.

Frivillighet Norge håper at staten vil lytte til organisasjonene å ta fatt på arbeidet med videreutvikling av registeret omgående. Det er helt avgjørende for at registeret skal tjene som verktøy i tilknytning til satelittregnskapet at staten snarest legger om kategoriseringssystemet slik at fundamentet i registeret er de 12 internasjonale ICNPO-kategoriene som ligger til grunn for FNs mal for satelittregnskap for frivilligheten. (I dag opererer staten med 14 kategorier i Frivillighetsregisteret, hvorav kategori 13 og 14 ikke er en del av ICNPO-kategoriseringssystemet.)

Det er viderer avgjørende for at Frivillighetregisteret skal tjene som et godt redskap for bruk av frivillighetspolitiske virkemidler at registeret får norske tilleggskategorier under de 12 ICNPO-kategoriene, ikke som alternative kategorier. Dagens kategori 13 og 14 i Frivillighetsregisteret (barne- og ungdomsorganisasjoner og organisasjoner som arbeider med integrering og mangfold) må i framtiden være kategorier som organisasjonene kan velge å plassere seg i i tillegg til at de står i ICNPO-kategoriene for internasjonale organisasjoner, idrettsorganisasjoner eller kulturorganisasjoner osv, ikke som alternativ til disse!