Brev til KKD 10.09.09 angående rapport om statlige rapporteringskrav

Publisert   | Sist oppdatert 

10. september 2009

Ad. foreløpig rapport om statlige krav til innrapportering fra frivillige organisasjoner og frivillighetssentraler

Frivillighet Norges nettverksgruppe Rammebetingelser for inntektsbringende arbeid fikk på et møte 21. august presentert Rambølls utkast til rapport fra sin kartlegging av seks statlige tilskuddsordninger, hvorav fem grunntilskuddsordninger og én prosjekttilskuddsordning. Medlemmene i nettverksgruppa fikk anledning til å kommentere og gi tilbakemeldinger til Rambøll under møtet. Etter avtale sendes et sammendrag av kommentarene over til KKD, og vi ber om at disse blir tatt med i det videre arbeidet med rapporten og temaet.

Organisasjonenes kommentarer

Organisasjonene er enige i at kartleggingen berører et svært viktig område. Forenkling av samhandlingen mellom organisasjonene og det offentlige står høyt på organisasjonenes agenda. Denne rapporten er et viktig første steg, men organisasjonene oppfatter ikke at den gir en god beskrivelse av deres hverdag, som i stor grad preges av både prosjekttilskuddsordninger, momsrefusjonsordninger og rapporteringer til offentlige registre i tillegg til de grunntilskuddsordningene som er undersøkt. Det er derfor viktig at alle forbeholdene som er tatt i rapporten blir tatt på alvor, og at kartleggingen blir fulgt opp med flere og grundigere undersøkelser som tar utgangspunkt i organisasjonenes totale arbeidsbelastning i forbindelse med søknadsskriving og rapportering til det offentlige.

  • Organisasjonene kjenner seg ikke igjen i kartleggingens hovedfunn om 3-6 dagsverk knyttet til statlige krav i forbindelse med søknad og rapportering. I større organisasjoner snakker man ikke om dagsverk, men om årsverk i total belastning for å følge opp myndighetens krav i forbindelse med søknad og rapportering på de ordningene man deltar i.
  • Organisasjonene er kritiske til måten undersøkelsen er avgrenset og gjennomført. Det blir for snevert å bare se på seks statlige ordninger, hvor hovedtyngden er grunntilskudd. Enkelte organisasjoner deltar i mange ordninger, både statlige, regionale og kommunale, og det er det samlede trykket fra all søknadsskriving og rapportering som utgjør en urimelig belastning. Dette kommer ikke fram i undersøkelsen.
  • Mange organisasjoner har investert store ressurser (arbeidstid og penger) i systemer for å dokumentere driften i henhold til offentlige krav. Dette kan blant annet dreie seg om medlemsregister, regnskapssystemer, etc. Organisasjonene mener at dette burde vært tatt med i en slik kartlegging. I forlengelsen av dette savnes også en oversikt over ressursene som blir brukt for å komme inn i de ulike ordningene.
  • Organisasjonene ønsker et sterkere fokus på Frivillighetsregisteret, og hvordan dette kan bidra til å lette arbeidsbyrden for organisasjonene. Dette forutsetter at ulike offentlige tilskuddsytere tar registeret i bruk i forbindelse med sine ordninger.
  • Organisasjonene opplever ikke at overrapportering er noe vesentlig problem, slik det hevdes i rapporten. Det er langt viktigere å strømlinjeforme prosessene rundt søknadsskriving og rapportering og å ta i bruk mulighetene som ligger i Frivillighetsregisteret, blant annet til elektroniske søknader og rapporter via Altinn.
  • Organisasjonene registrerer at undersøkelsen ikke er statistisk signifikant eller representativ, verken for organisasjonene eller for de ulike ordningene som er kartlagt. Den gir altså ikke grunnlag for å konkludere generelt om organisasjonenes arbeidsbelastning som følge av krav fra det offentlige.
  • Organisasjonene mener at staten med denne undersøkelsen har tatt et første skritt på veien til å innfri løftet i Frivillighetsmeldingen om å "foreta en systematisk kartlegging av hvilke krav til rapportering og informasjon som pålegges frivillige organisasjoner". I fortsettelsen bør man ta utgangspunkt i organisasjonene, og sørge for at den totale belastningen knyttet til alle de ulike offentlige tilskuddsordningene de deltar i, blir synliggjort. Slik vil man også lettere kunne se potensialet for forenklinger på tvers av hver enkelt ordning.

Frivillighet Norge ser fram til å samarbeide med KKD i det videre arbeidet med å forenkle samhandlingen mellom organisasjonene og det offentlige.

Med vennlig hilsen

Birgitte Brekke

Generalsekretær

Stian Slotterøy Johnsen

Kommunikasjonsrådgiver