Brev til KKD Angående klageorgan for frivillighetsregisteret 030809

Publisert   | Sist oppdatert 

Kultur- og Kirkedepartementet­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­ 

Postboks 8030 Dep­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

0030 OSLO­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­                                                                                 3. august 2009­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Angående klageorgan for frivillighetsregisteret­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­

Vi viser til lov om register for frivillig virksomhet § 19 Klage som lyder:

"Registerførerens vedtak kan påklages til en nemnd oppnevnt av departementet. Departementet kan i forskrift gi nærmere bestemmelser om klagesaksbehandlingen".

Vi viser også til forskrift til lov om register for frivillig virksomhet Kapittel 4 § 7 Klageorgan som lyder:

"Kultur- og kirkedepartementet oppretter en uavhengig klagenemnd som er klageinstans for avgjørelser som er truffet av Frivillighetsregisteret, jf. frivillighetsregisterloven § 19. Klagenemnda skal bestå av fem medlemmer, hvorav to fra frivillig sektor, hver med personlig oppnevnte varamedlemmer. Klagenemndas medlemmer oppnevnes av departementet. Nemndas leder skal ha bestått juridisk embetseksamen. Nemndas medlemmer oppnevnes for fire år. Gjenoppnevning kan foretas en gang. Vervet er frivillig. Suppleringer i perioden kan foretas av departementet. Departementet kan løse et medlem av nemnda fra vervet dersom medlemmet ikke har skjøttet sitt verv eller dersom vedkommende selv ber om det. Klagenemnda kan bare treffe vedtak når den er fulltallig, med mindre annet er bestemt. Saker avgjøres ved flertallsvedtak".

Frivillighet Norge har per e-post 26. mars til seniorrådgiver Jan Roar Beckstrøm bedt om å få vite når klagenemda for avgjørelser truffet av Frivillighetsregisteret skal oppnevnes og hvordan prosedyrene for saksbehandlingen vil være, uten at vi fikk noe konkret svar. Vi har nå fått henvendelse fra en organisasjon som fikk avslag på søknad om registrering i Frivillighetsregisteret i vinter og som ønsker nemdsbehandling av klage på vedtaket. Frivillighet Norge tillater seg derfor nå og etterlyse informasjon om fremdriften i arbeidet med etableringen av klagenemda for avgjørelser truffet av Frivillighetsregisteret. Vi tillater oss også å minne om at det både i forarbeidene til Frivillighetsregisterloven og i dialogen mellom Frivillighet Norge og Kultur- og Kirkedepartementet under arbeidet med opprettelsen av Frivillighetsregisteret, har vært en forutsetning at Frivillighet Norge skulle ha sete i klagenemnda for avgjørelser truffet av Frivillighetsregisteret.

Med vennlig hilsen

Birgitte Brekke               Anne Bjerke

Generalsekretær             Organisasjonsrådgiver