Brev til KKD om Frivillighetsregisteret (desember 2008)

Publisert   | Sist oppdatert 

Det Kongelige Kultur- og kirkedepartement

v. ekspedisjonssjef Birgitte Lange

Postboks 8030 Dep

0030 Oslo                                                                                                    Oslo 1.12. 2008

Ad innføring av 14 hovedkategorier i Frivillighetsregisteret

Vi viser til brev til de frivillige organisasjonene datert 18. november 2008, med informasjon om Frivillighetsregisteret og Grasrotandelen. I vedlegget til brevet beskriver KKD hvilke av de 14 kategorier i Frivillighetsregisteret som kan få delta i Grasrotandelsordningen. Det opplyses at de 14 kategoriene er basert på ICNPO-kategoriene.

Frivillighet Norge har i hele prosessen knyttet til utviklingen av Frivillighetsregisteret understreket viktigheten av at registreret må baseres på de 12 såkalte ICNPO-kategoriene som brukes i Johns Hopkins-undersøkelsen og FNs Handbook on Non-Profit Institutions in the Systems of National Accounts, med tilleggskatetorier. Det er viktig både i forskningsøyemed og i forbindelse med innføringen av satelittregnskap for frivillig sektor i Norge i tråd med FNs mal, som er ett av tiltakene som regjeringen har vedtatt i Frivillighetsmeldingen.

Frivillighet Norge er bekymret over at KKD stikk i strid med de signalene departementet har gitt i prosessen med utvikling av Frivillighetseregisteret, har innført 14 hovedkategorier i Frivillighetsregisteret. Det vil redusere nytten av registeret i forhold til forskning og i forhold til innføringen av satelittregnskap for frivillig sektor.

Frivillighet Norge har i prosessen knyttet til utvikling av Frivillighetsregisteret pekt på at ICNPO-systemet opererer med en noe videre definisjon og en litt annen inndeling av frivillig sektor enn vi er vant med i Norge. ICNPO-kategorieseringssystemet identifiserer for eksempel ikke barne og ungdomsorganisasjoner eller minoritetsorganisasjoner. Systemet inkluderer også for eksempel borettslag og huseierforeninger, som vi i Norge tradisjonelt holder utenfor, i frivilligheten.

Vi har derfor hele veien understreket behovet for at det må utvikles underkategorier som et "norsk tillegg" til ICNPO-systemets 12 hovedkategorier med tilhørende tilleggskategorier, i Frivillighetsregisteret. På denne bakgrunn har Frivillighet Norge bedt om at det utvikles nye kategorier under ICNPO-hoved- og tilleggskategoriene slik at organisasjonene som registrerer seg i Frivillighetsregisteret blir oppført i 3 evt. 4 kategorier. Vi har foreslått at dette kan løses som følger:

ICNPO-hovedkategori - for eksempel: kultur og rekreasjon

ICNPO-tilleggskategori - for eksempel: kunst og kultur

norske underkategori 1 - for eksempel: musikk, teater,dans/kunst, brukskunst, arkitektur/tidsskrifter, medier/....

norsk underkategori 2 - for eksempel: barn- og ungdomsorganisasjon/ minoritetsorganisasjon/.....

Frivillighet Norge ber om at KKD i den videreutviklingen av Frivillighetsregisteret som statsråd Trond Giske bebudet på vårt medlemsmøte 10.11.08

  • sørger for at Frivillighetsregisteret baseres på de 12 ICNPO-kategoriene slik at det blir et godt verktøy for forskning, og for utvikling av satelittregnskap for frivillig sektor i tråd med FNs håndbok
  • innfører de nødvendige underkategoriene i Frivillighetsregisteret i tråd med vårt forslag, slik at registeret blir et godt verktøy for gjennomføring av frivillighetspolitiske tiltak som Grasrotandel, momskompensasjon/fritak med mer, og at ulike støtteordninger kan knyttes til registeret.

Frivillighet Norge mener at dette er helt nødvendig dersom Frivillighetsregisteret skal bli den forenklingen som regjeringen har lovet i Soria Moria erklæringen.

Med hilsen

Birgitte Brekke

Generalsekretær