Brev til KUD angående Frivillighetsregisteret (nov 2010)

Publisert   | Sist oppdatert 

Kulturdepartementet (KUD)

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Att: Birgitte Lange                                                                           8. november 2010

Ad Frivillighetsregisteret 

Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund er glade for at det er etablert et brukerforum for Frivillighetsregisteret som skal bidra med innspill i Brønnøysundregistrenes videreutvikling av registeret. Frivillighet Norge og Norges Idrettsforbund ber imidlertid om et snarlig møte med ekspedisjonssjefen for å avklare ansvar, roller og framdrift i arbeidet med utvikling av Frivillighetsregisteret, herunder de frivillige organisasjonenes medvirkning i arbeidet

Det er viktig at Frivillighetsregisteret raskt får full funksjonalitet i tråd med det som organisasjonene ble forespeilet i NOU 15:2006 Frivillighetsregisteret, i forbindelse med Stortingets behandling av Frivillighetsregisterloven i 2007, og i tråd med de løfter som ble gitt av Statsråden i november 2008 i forbindelse med innføringen av Grasrotandelen. Det vil både kunne lette organisasjonenes arbeid knyttet til momskompensasjonsordningen og det løpende registervedlikeholdet, og forhåpentlig også etter hvert deres deltakelse i ulike offentlige tilskuddsordninger.

Med hilsen

Birgitte Brekke          Øystein Dale 

generalsekretær        ass. generalsekretær

Frivillighet Norge       Norges Idrettsforbund