Brev til KUD om kategorisering og underkategorier i Frivillighetsregisteret

Publisert   | Sist oppdatert 

Kulturdepartementet (KUD)

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO 8. april 2011

AD KATEGORISERING OG UNDERKATEGORIER I FRIVILLIGHETSREGISTERET

I forbindelse med arbeidet i brukerforum for Frivillighetsregisteret har spørsmålet om kategorisering kommet opp. I telefonsamtale med departementet medio mars ble det opplyst at denne saken nå ligger hos Kulturdepartementet. I den anledning sendes noen foreløpige innspill fra Frivillighet Norge. Vi stiller gjerne på møte for å utdype synspunktene.

Ad kategorier som bør fjernes

Frivillighet Norge mener at Frivillighetsregisteret må baseres på den FN-anbefalte ICNPOkategoriseringen som har 12 hovedkategorier. Videre må kategoriene tilpasses slik at registeret er egnet til å synliggjøre frivillig sektor slik vi er vant til å beskrive den i Norge. Dette innebærer at kategoriene 13 000 og 14 000 må fjernes og erstattes med egne spørsmål for å avgjøre om organisasjonen er en barne- og ungdomsorganisasjon, og/eller om inkludering og mangfold er en hovedaktivitet.

Ad Brønnøysundregistrenes endringsforslag

Brønnøysundregistrene la på møtet i Brukerforum for Frivillighetsregisteret den 14. februar 2011 fram et forslag til endring i dagens kategorisering. Forslaget er basert på et eksempel som Frivillighet Norge utarbeidet i 2008 for å demonstrere hvordan ICNPO-kategoriene kunne suppleres med underkategorier som egner seg til å gjenspeile frivillig sektor slik vi er vant til å beskrive den i Norge.

Forslaget fra Frivillighet Norge var ment som et eksempel og var ikke organisatorisk behandlet. Brønnøysundregistrenes forslag har nå vært presentert for Frivillighet Norges nettverksgruppe Statens forhold til de frivillige organisasjonene. Responsen i gruppen tyder på at organisasjonene ønsker underkategorier etter den foreslåtte modellen. De ønsker imidlertid at det skal gjøres et grundigere forarbeid før man bestemmer kategoriene endelig. Frivillighet Norge er positiv til at Kulturdepartementet koordinerer en prosess for å sikre at underkategoriene er godt forankret i frivilligheten.

Basert på diskusjonen i nettverksgruppen vil Frivillighet Norge videreformidle følgende foreløpige kommentarer til kategoriene i Brønnøysundregistrenes forslag:

  • Det ble påpekt at noen av underkategoriene er ganske smale (dvs. at de omfatter forholdsvis få organisasjoner), mens andre er veldig brede. Man bør etterstrebe å ikke ha for stor forskjell mellom antallet enheter som kommer i de ulike underkategoriene.
  • Det ble påpekt at mange ”nye” aktiviteter (eks. dataparties og andre fritidsaktiviteter som er populære blant ungdom) ikke fanges opp i underkategoriene. Vedrørende underkategoriene under ”bolig og økonomi” er en av velorganisasjonene i ferd med å definere sin egen kategorisering av ulike typer organisasjoner innenfor dette området. De ønsker å komme med innspill basert på dette arbeidet.
  • Det er fremmet et ønske om at studieforbund blir en egen underkategori under ”utdanning og forskning” (hovedkategori 2300).
  • Videre er det fremmet et ønske om å gjøre om det som i forslaget fra Brønnøysundregistrene heter ”7120. Rettighets- og støttearbeid for svake og utsatte grupper (innsatte, fattige m.v.)” til å hete bare ”7120. Rettighets- og støttearbeid”, slik at man kan fange opp rettighets- og støttearbeid også for andre enn ”svake og utsatte grupper”. Herunder kan nevnes interesseorganisasjoner for veteraner fra Forsvaret som eksempel. Alternativt kan det opprettes en kategori i tillegg til dagens kategori som ikke er begrenset til ”svake/utsatte grupper”.

Vi viser for øvrig til innspill som er formidlet gjennom Brukerforum for Frivillighetsregisteret.

Behov for bred prosess

Frivillighet Norge mener at det er viktig at de underkategoriene man ender opp med er så godt sommulig forankret, og foreslår derfor at det gjennomføres en høringsrunde hvor organisasjonene gis anledning til å sende inn forslag og kommentarer. Forslaget fra Brønnøysundregistrene kan danne utgangspunkt for en høring. Frivillighet Norge bistår gjerne i en slik prosess, slik at grunnlaget for underkategoriene blir best mulig.

Med vennlig hilsen

Birgitte Brekke             Stian Slotterøy Johnsen

Generalsekretær           Leder for kommunikasjon og utredning