Brev til KUD om videreutvikling av Frivillighetsregisteret

Publisert   | Sist oppdatert 

Kulturdepartementet (KUD)

Postboks 8030 Dep

0030 OSLO

Att: Birgitte Lange 14. mars 2011

Vedrørende videreutvikling av Frivillighetsregisteret

Vi viser til brev fra Kulturdepartementet til Frivillighet Norge, LNU og NIF av 26. januar hvor det reises en rekke spørsmål vedrørende Frivillighetsregisterets framtid. Vi er glad for at fristen for å svare på brevet ble utsatt til 15. mars.

Frivillighetsregisteret er både et viktig mål og et viktig verktøy for frivilligheten. Frivillighetsregisteret skal være et verktøy for enklere, raskere og bedre samhandling mellom staten og frivilligheten. Frivillighetsregisteret skal bidra til å synliggjøre frivillig sektor og legitimere sektoren som en tredje samfunnssektor. Frivillighetsregisteret skal også være en viktig kilde til kunnskap om frivillig sektor, nasjonalt og lokalt, og et verktøy for utforming av frivillighetspolitikken.

Målet må være at Frivillighetsregisteret videreutvikles, slik at Altinn blir et like funksjonelt verktøy for frivilligheten som det er for næringslivet, med en felles søknads- og innrapporteringsportal for alle tilgjengelige støtteordninger, med tilgang til andre relevante elektroniske skjemaer og tjenester, og med oppdatert informasjon om regelverk.

Hovedprinsipper for videreutvikling

En forutsetning for at Frivillighetsregisteret skal fungere etter hensikten er at registeret videreutvikles slik at det blir relevant for hele frivilligheten, samt at staten tar Frivillighetsregisteret aktivt i bruk.

Frivillighetsregisteret mangler i dag viktige funksjoner som frivilligheten forventer at registeret skal ha, basert på frivillighetsregisterlovens forarbeider og stortingsbehandlingen (herunder NOU 2006: 15 Frivillighetsregister, Ot.prp. nr. 55 2006–2007 Om lov om register for frivillig virksomhet og Innst. O. nr. 93 (2006-2007)), samt løfter fra regjeringen (blant annet kulturminister Trond Giskes tale på Frivillighet Norges medlemsmøte i november 2008). Disse manglene er først og fremst knyttet til organisasjonenes sentralledds muligheter til å registrere opplysninger om sine underliggende ledd.

Organisasjonene stiller seg undrende til at Kulturdepartementet i brevet av 26. januar lister opp en rekke spørsmål som organisasjonene har uttalt seg om i tilknytning til forarbeidene til Frivillighetsregisterloven, og som organisasjonene har forventet en snarlig løsning på.

Vi mener at følgende punkter må på plass for at Frivillighetsregisteret skal få full funksjonalitet i tråd med det som er blitt lovet:

 • Frivillighetsregisteret må videreutvikles med sikte på ◦at det blir enklest mulig for organisasjonene å registrere seg

◦at organisasjonene opplever det som relevant å registrere seg

◦at kostnaden forbundet med registrering blir lavest mulig og mest mulig rettferdig fordelt

 • Frivillighetsregisteret må åpnes for at sentralleddene i organisasjonene kan registrere opplysninger om lokale ledd.
 • Frivillighetsregisteret må brukes som verktøy for gjennomføring av dagens momskompensasjonsordning for frivillige organisasjoner, og for tilståelse av støtte fra ulike offentlige støtteordninger.
 • Frivillighetsregisteret må baseres på ICNPO-kategoriene, og tilpasses slik at registeret er egnet til å synliggjøre frivillig sektor slik vi er vant til å beskrive den i Norge.
 • Ingen organisasjon skal totalt sett betale mer enn 5000 kr i vedlikeholdsavgift til Frivillighetsregisteret uansett hvor mange lokale lag de har som er registrert. På sikt skal avgiften fjernes.
 • Et viktig suksesskriterium for Frivillighetsregisteret er at registeret gjør bruk av kompetansen og informasjonen som finnes i sentralleddene i de frivillige organisasjonene.
 • Frivillighetsregisteret må være tilpasset barne- og ungdomsfrivilligheten, inkludert organisasjoner hvor alle som har verv er under 18 år.

Frivillighetsregisteret og momskompensasjonsordningen

Dersom staten ikke kan garantere at punktene overfor er løst innen sommeren, vil mange organisasjoner være forhindret fra å kunne bruke Frivillighetsregisteret i forbindelse med momskompensasjonsordningen. Vi imøteser at staten viderefører midlertidige unntak fra forskriften om momskompensasjon for frivillige organisasjoner som er nødvendige inntil Frivillighetsregisteret får full funksjonalitet, for å unngå at organisasjoner med mange lokallag blir skadelidende.

Forslag om pilotprosjekt

Da Frivillighetsregisteret ble lansert 1. desember 2008 hadde organisasjonene forventninger om snarlig videreutvikling med sikte på mulighet for integrasjon mellom Frivillighetsregisteret og sentralleddenes medlemsregistre. Foreløpig eksisterer det ikke en slik mulighet, og de frivillige organisasjonene mener at arbeidet med å få på plass en integrasjonsløsning må ha høyeste prioritet.

Gjennom dialogen med Brønnøysundregistrene i Brukerforum for Frivillighetsregisteret har vi forstått det slik at det er satt av ressurser i Brønnøysund til å arbeide med videreutvikling i andre halvår av 2011. For at disse ressursene skal kunne utnyttes best mulig er det viktig å samle kompetansen i organisasjonene på ett sted, slik at Brønnøysundregistrene kan få en dialogpartner med førstehånds kjennskap til organisasjonenes interne systemer.

På denne bakgrunn foreslår vi at det gjennomføres et pilotprosjekt i regi av NIF, LNU og Frivillighet Norge. Frivillighet Norge har satt ned en arbeidsgruppe med representanter for de nevnte organisasjonene som har mandat til å gjennomføre et pilotprosjekt i løpet av 2011.

Organisasjonene ønsker en løsning som innebærer at lokale lag bare behøver å rapportere den samme opplysningen én gang. Målet med pilotprosjektet skal være å utvikle en integrasjonsløsning for sentralleddenes medlemssystemer og Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret. 

Integrasjonsløsningen må tilfredsstille følgende krav:

 • Oppdateringer fra lokale lag med en registrert relasjon til et sentralledd skal i hovedsak kunne skje gjennom sentralleddets eget system og videreformidles til Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret.
 • Registeroppdateringer fra lokale lag med en registrert relasjon til et sentralledd som gjøres via Brønnøysundregistrene må kunne videreformidles til sentralleddets medlemssystem.
 • All utveksling av informasjon mellom Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret og eksterne systemer, samt nødvendige systemer for verifikasjon/identifikasjon, må skje via åpne standarder, slik at det blir mulig for organisasjoner som ønsker det å videreutvikle sitt medlemssystem med integrasjon med Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret.

Integrasjon med Frivillighetsregisteret/Enhetsregisteret skal være en mulighet for organisasjoner som ønsker det, ikke et krav.

Pilotprosjektet skal identifisere behov for endringer i lover/regelverk som er nødvendige for å få på plass en integrasjonsløsning. Pilotprosjektet må innhente direkte kompetanse fra minimum 2 medlemssystemer, og kartlegge muligheter for integrasjon også med andre medlemssystemer som er i bruk i frivilligheten. Pilotprosjektet må også tilknytte seg IT-kompetanse og juridisk kompetanse.

De frivillige organisasjonene er innstilt på å bidra med sin kompetanse om frivillighet, organisering og egne medlemssystemer, samt å koordinere prosjektet. Prosjektet må sees som et ledd i videreutviklingen av Frivillighetsregisteret og dermed finansieres av staten. 

Pilotprosjektet planlegges gjennomført i to deler, med et forprosjekt og et hovedprosjekt.. Forprosjektet skal munne ut i en prosjektbeskrivelse med hovedfokus på følgende punkter:

 • Framdriftsplan for hovedprosjektet
 • Beskrivelse av kompetansen hovedprosjektet vil ha behov for
 • Overordnet beskrivelse av medlemssystemer som kan inkluderes i hovedprosjektet
 • Beskrivelse av hvilke minimumskrav integrasjonsløsningen må tilfredsstille
 • Oversikt over lover og regelverk som kan bli berørt av en integrasjonsløsning
 • Budsjett for hovedprosjektet

Frivillighet Norge ber i første omgang om at Kulturdepartementet utformer en bestilling om å starte forprosjektet med dertil garanti om å finansiere forprosjektet. Ved avsluttet forprosjekt vil resultatene bli presentert for Kulturdepartementet slik at rammevilkårene og forventningene for gjennomføring av hovedprosjektet forankres.

Det er avgjørende å komme raskt i gang med pilotprosjektet. Vi ser derfor fram til en snarlig dialog med Kulturdepartementet om gjennomføring og oppstart av forprosjektet. 

Med vennlig hilsen

Birgitte Brekke        Tale Hungnes        Øystein Dale

Generalsekretær      Generalsekretær    Ass. Gen. Sekr.

Frivillighet Norge      LNU                          NIF