Brev til Lotteri- og Stiftelsestilsynet om bruk av Frivillighetsregisteret som verktøy i MVA-kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner

Publisert   | Sist oppdatert 

Lotteri- Og Stiftelsestilsynet 

Postboks 800

6805 FØRDE 

Att: Bjarne Hellem                                                                                                                                          24. juni 2011

AD BRUK AV FRIVILLIGHETSREGISTERET SOM VERKTØY I MVA-KOMPENSASJONSORDNINGEN FOR FRIVILLIGE ORGANISASJONER

Vi viser til møte i brukerforum for momskompensasjonsordningen 31. mai i år hvor det blant annet ble drøftet hvordan Frivillighetsregisteret kan brukes som verktøy i mva-kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

De frivillige organisasjonene har store forventninger til at Frivillighetsregisteret skal brukes som verktøy i ulike støtteordninger og andre former for dialog mellom organisasjonene og det offentlige. Dette har vært en uttrykt intensjon med Frivillighetsregisteret helt siden starten. Vi viser i den forbindelse til Soria Moria I hvor regjeringen skriver at Frivillighetsregisteret skal:

”…formelt gi frivillig virksomhet status som egen sektor gjennom etablering av et frivillighetsregister. Dette vil åpne for et enklere regelverk når det gjelder skatt, merverdiavgift og arbeidsgiveravgift.”

Vi viser også til Kulturministerens brev til Frivillighet Norge datert 16. juni 2009 hvor det slås fast at mva-kompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner skal knyttes til registrering i Frivillighetsregisteret.

Frivillighetsregisteret har fortsatt ikke fått full funksjonalitet. Det arbeides med et forprosjekt for et pilotprosjekt for å åpne for integrasjon mellom Frivillighetsregisteret og organisasjonenes medlemssystemer.

Frivillighet Norge har forståelse for at det ikke er mulig å bruke Frivillighetsregisteret som verktøy i mva-kompensasjonsordningen så lenge det ikke er ferdig utviklet. Vi forventer imidlertid at registeret vil være ferdig utviklet slik at det kan brukes som verktøy i ordningen fra og med neste år.

Med hilsen 

Birgitte Brekke

generalsekretær

Kopi: KUD v. Anne Slettmo, Brønnøysundregistrene v. Bjarne Rosted