Høringsuttalelse: Forenkling av underskriftskrav

Publisert   | Sist oppdatert 

Til Nærings- og handelsdepartementet                                                      8. oktober 2009 

HØRINGSUTTALELSE - FORSLAG TIL FORENKLING AV UNDERSKRIFTSKRAV VED ELEKTRONISK INNSENDING TIL ENHETSREGISTERET OG FORETAKSREGISTERET

Vi viser til brev fra Nærings- og handelsdepartementet datert 8.7.2009. Frivillighet Norge står ikke på listen over høringsinstanser, men vi tillater oss likevel å sende vår uttalelse etter å ha blitt gjort oppmerksom på høringen av Kultur- og kirkedepartementet på et møte 16.9.09.

Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for de frivillige organisasjonene. Vi har 220 medlemsorganisasjoner fra alle deler av frivilligheten: kultur, idrett, friluftsliv, bistand, humanitære organisasjoner, miljø og kulturvernorganisasjoner, barn og unge, funksjonshemmede, livssynsorganisasjoner osv. Vi arbeider for mer og bedre frivillighet i Norge, gjennom felles innsats for å bedre rammebetingelsene for de frivillige organisasjonene.

Om Frivillighetsregisteret

Frivillighet Norge har vært en sentral samarbeidspartner for Brønnøysundregistrene og Kultur- og kirkedepartementet i forbindelse med utviklingen av Frivillighetsregisteret. Frivillighetsregisteret er forankret i Lov om register for frivillig virksomhet. Registerets formål er blant annet å forbedre og forenkle samhandling mellom frivillig virksomhet og offentlige myndigheter og å styrke og bevare grunnlaget for frivillig virksomhet.

Frivillighet Norge er opptatt av at Frivillighetsregisteret må videreutvikles og tilpasses de frivillige organisasjonenes behov. Ettersom Frivillighetsregisteret er knyttet til Enhetsregisteret vil den foreslåtte endringen også få betydning for de frivillige organisasjonene.

I NOU: 2006:15 Frivillighetsregister anslås det at Frivillighetsregisteret har et potensial på rundt 60 000 enheter. I følge Brønnøysundregistrene er det pr 16.09.09 registrert ca 14 100 enheter i Frivillighetsregisteret, eller ca 23,5 % av det antatte potensialet. Frivillighet Norge mener at det trengs tiltak for å øke denne prosenten, slik at Frivillighetsregisteret blir et reelt verktøy for forenkling.

Mange landsomfattende frivillige organisasjoner er organisert slik at de lokale lagene er selvstendige juridiske enheter. Selv om de er selvstendige juridiske enheter har disse lokale lagene en sterk tilknytning til sine sentrale organisasjoner. Dette innebærer blant annet at de rapporterer flere av de samme opplysningene som ligger i Frivillighetsregisteret til sin sentrale organisasjon.

For å forenkle prosessen både ved nyregistrering og oppdatering av opplysninger i Frivillighetsregisteret ønsker organisasjonene at det blir mulig for nasjonale organisasjoner å registrere sine lokale lag under ett (enbloc registrering) og deretter å forestå vedlikeholdet av informasjonen om lokallagene. Enhetsregisterloven inneholder imidlertid begrensninger som per i dag gjør dette umulig.

Nærmere om forslaget

Frivillighet Norge støtter endringsforslaget som foreligger og mener dette kan være et skritt på veien mot organisasjonenes mål. Endringen vil imidlertid trolig ikke føre til en vesentlig forenkling for de frivillige organisasjonene. Dette skyldes blant annet forslaget om at delegeringen må skje til en fysisk person.

En enbloc løsning som skissert overfor vil derfor kreve ytterligere endringer. Frivillighet Norge foreslår at frivillige organisasjoner, i henhold til definisjonen i Lov om register for frivillig virksomhet § 3 og § 4, får anledning til å delegere fullmakt til å signere meldinger til en juridisk person. Muligheten må gjelde både ved nyregistrering og endringsmeldinger.

En slik endring vil gjøre det mulig å delegere denne myndigheten til enhetens nasjonale organisasjon, og legge til rette for at en langt større andel av de frivillige organisasjonene blir registrert i Frivillighetsregisteret. I et slikt tilfelle må den nasjonale organisasjonen stå inne for at opplysningene om sine tilknyttede enheter i registeret til en hver tid er korrekte.

Frivillighet Norge ser fram til en god dialog med Nærings- og handelsdepartementet med tanke på å legge til rette for et velfungerende Frivillighetsregister.

Birgitte Brekke

Generalsekretær

Stian Slotterøy Johnsen

Kommunikasjonsrådgiver