Institusjonsdrift

Publisert   | Sist oppdatert 

Stadig flere institusjoner innenfor helse- og velferdsfeltet drevet av ideelle aktører må legge ned sine tilbud. Bare i 2009 ble 12 institusjoner lagt ned. Årsaken til at de ideelle institusjonene legges ned er at de har historiske pensjonskostnader som kommersielle aktører ikke har, at de ikke får rammeavtaler som sikrer driften uavhengig av svingninger i belegget og at kontraktene som inngås er for kortvarige.

Frivillighet Norge mener at ideelle aktører på helse og velferdsfeltet representerer en merverdi som kommersielle aktører ikke har. Vi krever at de ideelle aktørenes merverdi anerkjennes ved at den etterspørres og tillegges vekt i anbudsprosesser. Det som kjennetegner ideelle aktørenes merverdi er blant annet at de

  • tar i bruk nye metoder
  • fokuserer på nye grupper/nye behov
  • er viktige politiske talerør for brukergruppene
  • har større tillit blant flere brukergrupper enn både det offentlige og kommersielle aktører
  • har tunge fagmiljøer som det vil ta lang tid å bygge opp igjen

Vi oppfatter at sentrale politiske myndigheter nå mener at det er nødvendig og ønskelig at ideelle aktører bidrar med helse og omsorgtjenester i den offentlige velferdsproduksjonen. Frivillighet Norge er derfor glade for at regjeringen har underskrevet en samarbeidsavtale om leveranser på helse og velferdsområdet. Med bakgrunn i denne forventer Frivillighet Norge at det offentlige må legge til rette for at de ideelle blir foretrukket som samarbeidspartner gjennom:

  • at regjeringen involverer Frivillighet Norge i arbeidet med å utvikle tiltak for å sikre ideelle aktørers framtid som velferdsprodusenter
  • å etterspørre de ideelle aktørenes merverdi og tillegge den vekt i anbudskonkurranser
  • å ta ansvar for de ideelle aktørenes historiske pensjonskostnader slik at ideelle og kommersielle aktører konkurrerer på like vilkår
  • å utnytte muligheten i EØS-regelverket for å reservere anbudsprosesser for ideelle aktører
  • å oppfordrer og legge til rette for at samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner forankres i lokalt tilpassede og forpliktende samarbeidsavtaler

Her finner du dokumenter om Frivillighet Norge sitt arbeid med institusjonsdrift:

Samarbeidsavtalen om leveranser på helse- og velferdsfeltet (signert 03.10.12)

Mange ideelle frykter at de må legge ned i løpet av 5 år

Mange ideelle frykter at de må legge ned i løpet av 5 år

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge har gjennomført en kartlegging blant 52 av våre medlemsorganisasjoner som driver helse- og velferdstilbud, hvorav ca. halvparten driver institusjoner med brukerplasser. I kartleggingen kommer det frem at 44 % av respondentene som konkurrerer med kommersielle aktører frykter at de må legge ned om fem år, mot bare 12 % blant dem som ikke konkurrerer med kommersielle. Les mer » om - Mange ideelle frykter at de må legge ned i løpet av 5 år