Årsmøteresolusjon 2011: Ideelle aktører gir mest velferd for pengene

Publisert   | Sist oppdatert 

Resolusjon om Institusjonsdrift vedtatt av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner på årsmøtet 29. mars 2011.

IDEELLE AKTØRER GIR MER VELFERD FOR PENGENE

Morgendagens velferdsbehov kan ikke dekkes av det offentlige alene. De ideelt drevne institusjonene er nødvendige samarbeidspartnere innen offentlig velferdsproduksjon, og bidrar til å sikre at velferdskronene går til velferd, ikke til gevinst og fortjeneste til eierne.

Ideelle aktører sikrer et mangfold av tjenester uten å ha profitt som mål. For dem måles suksess ut i fra hvor mange mennesker som har fått den hjelpen de trenger – ikke hvor mange som har blitt rikere.

De ideelle aktørene representerer en merverdi gjennom nye metoder, identifisering av nye områder, temaer og behov, solide og stabile fagmiljøer, brede sosiale nettverk, likemannsarbeid og sin posisjon som talerør for utsatte og sårbare grupper. Fordi aktørene ofte er engasjert i flere aktiviteter enn institusjonsdrift, kan brukere og pasienter ha kontakt med den ideelle aktøren ved å delta i andre tilbud både før og etter institusjonsoppholdet. Det øker muligheten for helhetlige tilbud og optimale resultater. Fordi mange av de ideelle aktørene har tilgang på frivillige og likemenn, kan aktørene inkludere institusjonsdriften i nærmiljøet på en unik måte og fylle dagene for brukerne i institusjonen med mer mening/innhold. Tilliten til de ideelle aktørene er også ofte større hos brukerne innenfor f eks barnevern, rusomsorg og kriminalomsorg, som ofte har subjektive, negative erfaringer med det offentlige. Brukerne er ofte i en sårbar posisjon, og fortjener den helhetlige tilnærmingen de ideelle aktørene står for, ikke et for ensidig kommersielt fokus.

De siste årene har 25 ideelle institusjoner måttet stenge dørene. Nå må myndighetene ta grep!

Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner:

  • viser til fornyingsministerens uttalelser på Stortinget 16.03.11 og understreker behovet for at regjeringen involverer Frivillighet Norge i arbeidet med å utvikle tiltak for å sikre ideelle aktørers framtid som velferdsprodusenter
  • krever at de ideelle aktørenes merverdi anerkjennes ved at den etterspørres og tillegges vekt i anbudsprosesser
  • oppfordrer norske myndigheter til å utnytte muligheten i EØS-regelverket for å reservere anbudsprosesser for ideelle aktører.
  • krever at det offentlige tar ansvar for de ideelle aktørenes historiske pensjonskostnader slik at ideelle og kommersielle aktører konkurrerer på like vilkår
  • oppfordrer til at ideelle aktører foretrekkes som samarbeidspartnere innenfor helse- og omsorgsfeltet fordi de gir mer velferd for pengene.
  • oppfordrer til at myndighetene i tråd med samhandlingsreformen legger til rette for at samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner forankres i lokalt tilpassede og forpliktende samarbeidsavtaler