Høringsnotat vedrørende Lov om offentlige anskaffelser

Høringsnotat vedrørende Lov om offentlige anskaffelser

Frivillighet Norges høringsnotat vedrørende Lov om offentlige anskaffelser sendt til Næringskomiteen på Stortinget 14.04.2016.

Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsorgan for frivillige og ideelle organisasjoner i Norge. Vi har over 300 medlemmer blant ideelle og frivillige organisasjoner i Norge som til sammen representerer 50 000 lag og foreninger.

De ideelle aktørene er en sentral del av det norske velferdssamfunnet

Norge har tradisjon for at ideelle aktører på helse og velferdsfeltet ivaretar samfunnsansvar ved å være innovative, ved å intervenere med tiltak der andre ikke ser et behov og gjennom sterk medvirkning. Rapport fra Institutt for samfunnsforskning Mot en ny skandinavisk velferdsmodell dokumenterer hvordan de ideelle aktørene sikrer at brukere får et tilbud som skiller seg fra offentlige og kommersielle aktører. Samtidig avdekker rapporten at andelen ideelle aktører i Skandinavia er stabil eller går ned, mens andelen kommersielle aktører går opp. På den måten svekkes reelt mangfold og valgmuligheter (velferdsmix) for brukerne, som er et tverrpolitisk mål for partiene på Stortinget.

Som følge av EUs nye anskaffelsesdirektiv antas det at dagens generelle åpning for å begrense konkurranse til ideelle aktører ikke kan videreføres. Dette kan få dramatiske konsekvenser for de ideelle aktørene. I en kartlegging Frivillighet Norge gjorde i 2014 svarte 44 % av respondentene som konkurrerer med kommersielle aktører frykter at de må legge ned i løpet av fem år, mot bare 12 % blant dem som ikke konkurrerer med kommersielle. En del av utfordringen for ideelle aktører er at de har kostbare pensjonsordninger for sine ansatte som de i sin tid ble pålagt av det offentlige å ha (historiske pensjonskostnader). Frivillighet Norge oppfordrer komiteen til å vedta en ambisiøs innkjøpspolitikk som inneholder et bredt sett med virkemidler som skaper vekst og utviklingsmuligheter for ideelle aktører.

1. Behov for eget regelverk for innkjøp av helse- og sosialtjenester

Frivillighet Norge ber Stortinget om å vedta en egen lovbestemmelse om anskaffelser av helse- og sosialtjenester i Lov om offentlige anskaffelser som utnytter og tydeliggjør det handlingsrommet som finnes for å velge ideelle leverandører av helse- og velferdstjenester, herunder adgang til å fravike kravet om åpne anbudsrunder på visse betingelser:

a) Hensyn til fellesskapets beste og budsjettmessig effektivitet

Frivillighet Norge mener EU-regelverket gir anledning til å velge ideelle aktører når det er av hensyn til fellesskapets beste og budsjettmessig effektivitet (Jf. "Spezzino"-saken). De ideelle aktørene har over tid vist at de er innovative, tar ansvar ved å intervenere på nye områder, har et sterkt brukermedvirkningsperspektiv og er aktive deltakere i samfunnsdebatten på vegne av sine brukere. Mange ideelle aktører driver sine tilbud lokalt, har over år utviklet et samarbeid med kommunen og har høy tillit blant kommunens innbyggere. I tillegg har de en helhetlig tilnærming i sine tilbud, blant annet gjennom frivillig innsats fra sine medlemmer (f.eks. likepersontilbud). De ideelle aktørene er på denne måten ikke bare leverandører av helse- og velferdstjenester, men skaper en rekke merverdier som er til fellesskapets beste. Ved å velge ideelle aktører sikrer det offentlige også at et eventuelt overskudd går til å realisere det ideelle formålet. 

b) Anskaffelser under terskelverdiene

Frivillighet Norge mener at loven må legge de maksimale terskelverdier til grunn slik det kommer frem av EU-direktivet.

c) Unntak i tråd med art 75 (publisering), art. 76 (egne regler for tildeling av kontrakter) og art. 77 (regler om reservasjon) i direktivet må inn i det norske regelverket.

2. Samarbeid uten at det foreligger en anskaffelse

Det offentlige har stor adgang til å samarbeide med ideelle aktører uten at lovens anvendelse trer i kraft. Et eksempel er samarbeidsmodeller som ikke er utformet som gjensidig bebyrdende avtale. Et annet eksempel er gjennom utvidet egenregi som er en modell mye brukt i Danmark.

Forslag fra Frivillighet Norge:

Komiteen ber Regjeringen legge til rette for større grad av samarbeid innenfor helse- og velferdssektoren som ikke bygger på kontraktsrettslig grunnlag – men på en ordning for finansiell støtte til aktører som yter helse- og sosialtjenester – som faller utenfor lovens anvendelse. 

Komiteen ber om at Regjeringen i forbindelse med forskrift om offentlige anskaffelser innarbeider åpning for bruk av utvidet egenregi når dette er hensiktsmessig.

3. Brukervennlig veiledning og verktøy

Frivillighet Norge er bekymret over at loven trer i kraft før det finnes verktøy som veileder offentlige innkjøpere i hvordan bruke handlingsrommet i loven til å velge ideelle aktører. Det er viktig at det blir enkelt for offentlige innkjøpere å velge ideelle aktører.

Forslag fra Frivillighet Norge:

Komiteen ber om at veiledere knyttet til lovens anvendelse ferdigstilles før loven trer i kraft. Komiteen ber om at det utarbeides brukervennlige digitale verktøy som inneholder ferdig formulerte kriterier som gjør det enkelt for oppdragsgivere å velge ideelle aktører.

Foto: Morten Brakestad/ Stortinget.