Notat til høring i Kommunal- og Forvaltningskomiteen 18.10.11

Publisert   | Sist oppdatert 

Til kommunal- og forvaltningskomiteen

Oslo 18.10.2011

NOTAT – Høring Prop. 1S Fornyings- administrasjons- og kirkedepartementet s. 94 flg. Vilkårene for ideelle aktørers institusjonsdrift

Frivillighet Norge kjenner til at 25 ideelle non-profitbaserte aktører har måttet legge ned tilbud siste par årene. Årsaken er ofte at det offentlige foretrekker å kjøpe helse- og omsorgstjenester fra private profittbaserte aktører, som kan operere med lavere priser enn de ideelle.

I juni 2010 lovet helseministeren å følge en enstemmig tilråding fra Stortinget om å sette ned en hurtigarbeidende arbeidsgruppe for å se på vilkårene for de ideelle aktørene. Løftet er ikke fulgt opp. Frivillighet Norge er derfor glad for at regjeringen løfter saken i Statsbudsjettet for 2012.

Frivillighet Norge oppfatter at regjeringens forslag til tiltak i statsbudsjettet er gode skritt på veien, men etterlyser enda større tydelighet for å sikre at det gjennomføres nødvendige strukturelle endringer for å forhindre ytterligere institusjonsdød.

Frivillighet Norge anmoder derfor kommunal og forvaltningskomiteen om å vedta følgende merknad til statsbudsjettet:

For å sikre at de ideelle non-profitbaserte aktørene skal være en del av framtidens velferdstilbud er det viktig at regjeringen i gjennomføringen av de varslede tiltakene:

  • Skiller tydelig mellom kommersielle aktører og ideelle non-profitbaserte aktører i utvikling av avtaleverk og innkjøpsveiledere
  • Tydelig uttaler at det offentlige, når det er aktuelt å kjøpe helse- og velferdstjenester, skal foretrekke å kjøpe av ideelle aktører så fremt disse fins og holder forsvarlig kvalitet
  • Bidrar aktivt til at offentlige innkjøpere bruker det handlingsrommet lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter åpner for, for å avvikle skjermete anbudskonkur-ranser og inngå direkte innkjøpsavtaler
  • Bidrar aktivt til at offentlige innkjøpere etterspør den merverdien og den kvaliteten de ideelle aktørene står for nå det likevel må avvikles åpne anbudskonkurranser
  • Bidrar til at det offentlige tar ansvaret for de ideelle aktørenes historiske pensjons-kostnader når det likevel må avvikles åpne anbudskonkurranser, slik at de ideelle og kommersielle aktører konkurrerer på like vilkår.
  • Bidrar aktivt til at offentlige innkjøpere bruker handlingsrommet i lovverket og inngår avtaler med en varighet som skaper den nødvendige forutsigbarheten for at ideelle aktører kan opprettholde stabil drift
  • Inkluderer Frivillighet Norge og andre relevante organisasjoner i etableringen av en rammeavtale for samarbeid mellom offentlig sektor og de ideelle aktørene på helse og velferdsfeltet.

Med vennlig hilsen

Birgitte Brekke

generalsekretær