Notat til møte med kirke- og fornyingsminister Rigmor Aasrud 26.09.11

Publisert   | Sist oppdatert 

Mer bærekraftig utvikling for ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet

Så vidt Frivillighet Norge har brakt på det rene har 25 ideelle institusjoner måttet stenge dørene. Årsaken er ofte at det offentlige foretrekker å kjøpe helse- og omsorgstjenester fra private profittbaserte aktører som kan operere med lavere priser enn de ideelle. De ideelle aktørene på helse- og omsorgsfeltet får ikke uttelling for den merverdien deres tilbud representerer i anbudskonkurransene. Store historiske pensjonskostnader og kortvarige kontraktsperioder er også en del av årsaksbildet.

Positiv utvikling

Frivillighet Norge er glad for at barne- og likestillingsministeren besluttet å prioritere ideelle aktører når det gjelder rekruttering av fosterhjem i våres. Vi er også glade for at Helse Sør-Øst har satt i gang en prosess for å inngå løpende avtaler med ideelle aktører i stedet for å bruke anbud når deres avtaler om rusbehandling går ut neste år. Og vi noterer med glede at klageorganet for offentlige anskaffelser (KOFA) slo fast at den norske loven om offentlige anskaffelser pålegger bruk av anbuds-konkurranser i barnevernet i større grad enn det som følger av EU-reglene på området, i slutten av august i år. Alt dette er gode skritt på veien, men det gjenstår fortsatt å gjøre strukturelle endringer som sikrer en helhetlig offentlig innkjøpspolitikk for å forhindre ytterligere institusjonsdød i ideell sektor.

Frivillighet Norge har følgende anbefalinger for veien videre:

  • Politikerne må fatte vedtak om at det offentlige skal prioritere å kjøpe av ideelle aktører når disse fins og kan levere kvalitatitvt forsvarlige tilbud
  • Det offentlige bør velge å inngå løpende avtaler for ideelle aktører framfor å benytte anbudskonkurranser

Innenfor dagens regelverk er det mulig å inngå løpende, direkte avtaler med ideelle aktører. Frivillighet Norge etterlyser sentral tilrettelegging for mer bruk av løpende avtaler i tilfeller der ideelle aktører er leverandører. For å legge til rette for forutsigbar og stabil drift, må avtalene ha tilstrekkelig lang varighet.

  • Likeverdig konkurranse

Ideelle aktører må få uttelling for merverdien

I de tilfeller der anbud velges som anskaffelsesform, må konkurransen skje på like vilkår. Frivillighet Norge oppfordrer til konkurranser med vekt på kvalitet, der den merverdien ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet representerer, gir uttelling. Muligheten til å reservere konkurranser for ideelle aktører bør benyttes i de tilfeller der det er mulig og hensiktsmessig.

Historiske pensjonskostnader

Frivillighet Norge krever at det offentlige tar ansvar for de ideelle aktørenes historiske pensjonskostnader slik at de ideelle og kommersielle aktører konkurrerer på like vilkår.

  • Økt kunnskap om hvilke muligheter det offentlige anskaffelsesregelverket åpner for på alle nivåer

Frivillighet Norge understreker behovet for an innkjøperne til fulle er klar over mulighetene de har til å prioritere ideelle aktører. Frivillighet Norge oppfordrer også til at myndighetene i tråd med samhandlingsreformen legger til rette for at samarbeid mellom kommuner og frivillige organisasjoner forankres i lokalt tilpassede og forpliktende samarbeidsavtaler.

Vennlig hilsen

Birgitte Brekke

Frivillighet Norge