Resolusjon om institusjonsdrift, vedtatt av medlemsmøtet 05.12.11

Publisert   | Sist oppdatert 

BRUKERNES BEHOV ER VIKTIGST. TILRETTELEGG FOR IDEELLE AKTØRER!

Frivillige organisasjoner har lange tradisjoner som velferdsleverandører, og var initiativtakere til de første behandlings- og omsorgsinstitusjonene i Norge så vel som til sykepleierutdanningen. Frivillige organisasjoner har vært viktige premissleverandører og samarbeidspartnere for det offentlige i utviklingen av det moderne, norske velferdssamfunnet. 

Frivillighet Norge er bekymret for at Norge overoppfyller EUs regler for offentlige anskaffelser ved innkjøp av helse- og velferdstjenester. I stedet for å bruke det handlingsrommet reglene åpner for å legge vekt på brukeres behov og kvaliteten på tjenestene, er normalen i Norge åpne konkurranser med hovedfokus på pris ”for å være på den sikre siden” i forhold til å oppfylle EU-reglene. Resultatet er både redusert mangfold i velferdstilbudet og tap av talerør for brukergruppene fordi nonprofitbaserte ideelle aktører må legge ned.

Frivillighet Norge er glad for at regjeringen i statsbudsjettet for 2012 uttaler at ideelle, nonprofitbaserte aktører fortsatt skal være en del av helse- og omsorgstilbudet i Norge i framtiden. For å lykkes med dette må regjeringen gjøre strukturelle grep.

Frivillighet Norge krever at regjeringen vedtar en offentlig innkjøpspolitikk på helse og velferdsfeltet som:

 • Skiller tydelig mellom kommersielle aktører og ideelle nonprofitbaserte aktører i utvikling av avtaleverk og innkjøpsveileder.
 • Tydelig uttaler at det offentlige, når det er aktuelt å bestille helse- og velferdstjenester, skal foretrekke ideelle aktører så fremt disse fins og holder forsvarlig kvalitet.
 • Aktivt bidrar til at offentlige innkjøpere bruker det handlingsrommet lov om offentlige anskaffelser og tilhørende forskrifter åpner for, for å inngå direkte innkjøpsavtaler og å avvikle skjermede anbudskonkurranser.
 • Aktivt bidrar til at offentlige innkjøpere etterspør den merverdien og den kvaliteten de ideelle aktørene står for, når det likevel må avvikles åpne anbudskonkurranser.
 • Bidrar til at det offentlige tar ansvaret for de ideelle aktørenes historiske pensjonskostnader når det likevel må avvikles åpne anbudskonkurranser, slik at de ideelle og kommersielle aktører konkurrerer på like vilkår.
 • Bidrar aktivt til at offentlige innkjøpere bruker handlingsrommet i lovverket og inngår avtaler med en varighet som skaper den nødvendige forutsigbarheten ideelle aktører trenger for å opprettholde stabil drift.

Med ideelle, nonprofitbasert aktører mener Frivillighet Norge virksomheter som:

 • drives som nonprofitbaserte foretak. Det vil si at et eventuelt overskudd gjeninvesteres i driften av virksomheten, det blir ikke utbetalt til eierne.
 • er registrert i Frivillighetsregisteret.
 • primært har helseformål eller sosiale formål.
 • eies av, eller har sitt utspring i, en stiftelse eller frivillig organisasjon med demokratisk oppbygging og høy grad av delaktighet og medbestemmelse.
 • representerer en merverdi i form av sin pionerrolle, sitt brukerperspektiv, sin tilgang på frivillige og/eller likemenn, sin rolle som talerør for brukergrupper, den høye tilliten virksomheten har og/eller det helhetlige perspektivet som ligger til grunn for arbeidsmetode og driftskonsept.