Ytterligere innspill til Difis Veileder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester

Publisert   | Sist oppdatert 

Frivillighet Norge takker for muligheten til å gi et siste innspill til Veileder for anskaffelser av helse- og sosialtjenester, sendt 9. april.

Frivillighet Norge ser at den siste versjonen av veilederen nå i noe større grad er mer tydelig på hvordan offentlige innkjøpere av helse- og velferdstjenester kan bruke handlingsrommet i regelverket (FOA del 1) og på den måten bedre veileder innkjøpere av helse- og velferdstjenester på hvordan man kan etterspørre den merverdien ideelle aktører representerer.

I vårt siste innspill foreslo vi at underkapitlene Samarbeidsavtalenmellom regjeringen ogideelle organisasjoneri kapittel 1 ble flyttet til kapittel 2 under overskriften Ideelle organisasjoner.
Frivillighet Norge er glad for at kapittelet omIdeelle organisasjoner (2.3) ogSamarbeidsavtalen mellom regjeringen og ideell sektor (2.4), nå er lagt samlet i kapittel 2. På den måten blir samarbeidsavtalen mer relevant som referanse i de to etterfølgende kapitlene (kapittel 3 og 4). Dette vil bidra til å gjøre det lettere for leserne å orientere seg når det gjelder ideelle aktører, dersom veilederen i større grad bruker samarbeidsavtalen som en tekstintern referanse.

Under kapittelet4.3 Gjennomføring av konkurranseba vi, i vårt siste innspill, om at bruken av ideelle aktører måtte nevnes konkret i dette kapittelet da det tar for seg gjennomføringen av konkurransen (Konkurransegrunnlaget, kravspesifikasjonen, kvalifikasjonen etc.). Vi ba konkret om at dette enten ble gjort ved å;

  • bruke de overordnede prinsippene i samarbeidsavtalen med regjeringen og Frivillighet Norges skriftlige innspill som konkret referanse i teksten.

Eller:

  • påpeke det handlingsrommet som ligger i unntaksreglene som finnes i forskriften i teksten.

Vi er derfor glade for at det i veilederen nå er lagt inn en kort pasus i 4.3.1 der det står:  Hvis unntaket for kjøp av helse- og sosialtjenester fra ideelle organisasjoner eller kjøp av rehabiliteringstjenester benyttes, kan anskaffelsen gjennomføres etter FOA del I. Se nærmere om dette i punkt 4.6.Frivillighet Norge mener imidlertid fremdeles at de muligheter, kvaliteter og den merverdi som ideelle aktører representerer, i for liten grad nevnes konkret i beskrivelsen av gjennomføringen.

Vi er også glade for at unntaksbestemmelsene i delkapittel 4.6,Gjennomføring av anskaffelser etter del, 1beskrives på en mye mer detaljert og nøyaktig måte enn tidligere versjoner. 

I underkapittelet4.3.3 Kravspesifikasjonerer det ramset opp en rekke eksempler. Ideelle aktører er ofte engasjert i flere aktiviteter enn institusjonsdrift. Brukere kan dermed ha kontakt med den ideelle aktøren i form av deltakelse i andre tilbud både før og etter institusjonsoppholdet. Det øker muligheten for optimale resultater av behandlingen.

Frivillighet Norge mener at denne kvaliteten bør inn som et eksempel slik:

  • Leverandørens helhetlige brukerperspektiv

Utover dette støtter vi Ideelt Nettverks påpekninger og konkretiseringer i deres innspill per mail 18. april 2013 angående:

Kap 3.4 Kontraktsomfang og lengde.
Kap 3.5 Konkurranseformer og bruk av rammeavtaler.
Kap 3.9 Offentlig myndighetsutøvelse
Kap 4.1.3 Taushetsplikt
Kap 4.3.3 Kravspesifikasjoner
Kap. 4.6.2 Anskaffelser omfattet av unntak for ideelle organisasjoner…
Kap. 5 Hvordan følge opp anskaffelsen
Kap. 5.4.3 Særlig om oppfølging av rammeavtaler
Kap. 6.1 Offentlige tilskudd – offentlige anskaffelser