Lotteri og pengespill

Lotterier, basarer, bingo og andre former for spill har tradisjonelt vært en viktig inntektskilde for frivillige organisasjoner. Rammebetingelsene for pengespill er derfor viktige for frivillig sektor.

Frivillighet Norge har besluttet å ikke ta standpunkt til fordelingen av spillemidler mellom organisasjonene. Det er likevel tre prinsipper vi mener spillpolitikken alltid må være basert på. 

Ansvarlighet: At pengespill ikke må medføre en økt risiko for spillavhengighet og negative sosiale konsekvenser. Det er uakseptabelt at frivillige organisasjoner skal basere sin finansiering på virksomhet som kan bidra til avhengighet og personlige tragedier.

Videreformidling av overskudd: At overskudd fra pengespill videreformidles til frivillige organisasjoner, og at det er mulig å ”følge pengene” helt fram til formålene.

Lovlighet: Staten må bekjempe uregistrerte aktører som tilbyr spill på det norske markedet med de midlene som er tilgjengelig. 

Nyheter om lotteri og pengespill:

Høringssvar - forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Høringssvar - forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester

Kulturdepartementet sendte 15. mars ut et forslag til endring i kringkastingsloven på høring. Forslaget innebærer å legge til en ny § 4-6, med det formål å stanse pengespillreklame fra utlandet. I etterkant av at høringsbrevet ble sendt ut, er saken drøftet på nettverksgruppemøte i Frivillighet Norge den 24. april 2019. Les mer » om - Høringssvar - forslag til endringer i lov om kringkasting og audiovisuelle bestillingstjenester