Høring - fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Høring - fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner

Høring: Høring - fordeling av Norsk Tippings overskudd til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner. Levert: 26.08.2016 22:04

HØRINGSSVAR FORDELING AV NORSK TIPPINGS OVERSKUDD ØREMERKET SAMFUNNSNYTTIGE OG HUMANITÆRE ORGANISASJONER

Frivillighet Norge viser til Kulturdepartementets høringsbrev av 22.06.16, deres ref. 16/2062.

Overordnede kommentarer 

Frivillighet Norge er glad for at en permanent ordning for fordelingen av overskuddet fra Norsk Tipping til samfunnsnyttige og humanitære organisasjoner kommer på plass. Vi støtter målet om en enkel og ubyråkratisk ordning, og at midlene skal tildeles som frie midler til organisasjonene.

Frivillighet Norge har besluttet å ikke ta standpunkt til spørsmål om fordelingen av spillemidler mellom organisasjonene. Frivillighet Norge tar derfor ikke stilling til hovedspørsmålet i høringen om hvilken av de to modellene for fordeling som bør gjelde. Vi tar heller ikke stilling til avgrensningene departementet har valgt for ordningen.

Vi vil likevel kommentere måten regelverket er foreslått utformet på ut fra et forenklingsperspektiv.

1. Ad. samfunnsnyttebegrepet i lotteriloven (pkt 5.1 i høringsnotatet)

Siden godkjenning som lotteriverdig organisasjon er et inngangskrav i ordningen, må organisasjoner som skal motta midler være samfunnsnyttige i lotterilovens forstand. Frivillighet Norge mener at det skjønnspregete kravet om "samfunnsnytte" i Lotteriloven må erstattes med entydige kriterier, basert på kategorier i Frivillighetsregisteret.

I prinsippet er alle frivillige organisasjoner samfunnsnyttige, men i Lotterilovens forstand er det mange som ikke er det. Statens bruk av dette skjønnspregede vilkåret innebærer også at organisasjoner ansees samfunnsnyttige i en ordning, men ikke i en annen.

Frivillighet Norge ber om at lotteriloven gjennomgås med sikte på forenkling og at det skjønnspregede samfunnsnyttebegrepet erstattes med objektive entydige kriterier basert på Frivillighetsregisteret.

Vi viser i denne sammenhengen også til behovet for å utvide kategorisystemet i Frivillighetsregisteret med tredjesifferkategorier, som skal gjøre registeret bedre egnet til bruk i offentlige støtteordninger. Saken var på høring i 2012 (ref 12/439), men har foreløpig ikke blitt fulgt opp.

2. Ad. begrepet "landsomfattende" (pkt 5.3 i høringsnotatet)

Som departementet påpeker i høringsnotatet finnes det ingen juridisk felles definisjon for begrepet "landsomfattende organisasjon". Det betyr at frivillige organisasjoner kan være landsdekkende i én ordning, og ikke landsdekkende i en annen ordning.

Kulturdepartementets veileder Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner opererer med følgende definisjon: "En landsdekkende organisasjon har tellende region-/lokallag eller tellende medlemmer med bostedsadresse i minst fem fylker."

Slik vi tolker høringsnotatet ser departementet i denne ordningen ut til å legge seg på et strengere nivå enn veilederen ved å kreve aktivitet i alle fem landsdeler. Dette er også et strengere krav enn Skatteetaten stiller for å bli godkjent for skattefradragsordningen for gaver, hvor det også er krav om "nasjonalt omfang".

Frivillighet Norge ber departementet om å arbeide for å samordne definisjonen av "landsomfattende" på tvers av tilskuddsordninger. Vi ber også departementet om å utforme regelverket for ordningen slik at kriteriet "landsomfattende" blir utformet i tråd med veilederen for forenkling av statlige tilskuddsordninger.