SPU undergraver en ansvarlig spillpolitikk ved å investere i utenlandske spillselskaper

SPU undergraver en ansvarlig spillpolitikk ved å investere i utenlandske spillselskaper

Her er Frivillighet Norges brev til til Etikkrådet, sendt 7. mars 2017, med kopi til Finansdepartementet og Kulturdepartementet.

Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige organisasjoner som jobber for større rom for frivilligheten.

Statens pensjonsfond utland (SPU) har de siste årene økte sine investeringer i utenlandske spillselskaper, jf. grafen nedenfor. Tallene er basert på finansdepartementet ved Siv Jensen sitt svar ga til Finanskomiteen 20. mai 2016.

SPU undergraver en ansvarlig spillpolitikk ved å investere i utenlandske spillselskaper

En samlet frivillig sektor ønsker en ansvarlig norsk spillpolitikk. Frivillighet Norges medlemmer understreket dette i vårt høringssvar til Kulturdepartementets utredning av konsekvenser ved en mulig lisensordning for pengespill i 2015.

I stortingsmeldingen om spillpolitikken (Meld. St. 12 (2016–2017) - Alt å vinne) kommer det fram at hensynet til spillavhengige er viktigst også for Regjeringen. Flere av de utenlandske spillselskapene bidrar til å undergrave dette ved å henvende seg til norske kunder uten å ha lisens til å drive lotteri i Norge.

Spillpolitikken må baseres på at uregistrerte aktører bekjempes med de midlene staten har tilgjengelig, for å sikre politikkens legitimitet og realisere målene om ansvarlighet og videreformidling av overskudd til frivilligheten. Frivillighet Norge mener det er helt urimelig at SPU skal undergrave politikken til norske myndigheter ved å investere i selskaper som bryter norske lover og regler.

Frivillighet Norge ber derfor Etikkrådet om å tilråde at SPU trekker seg ut av utenlandske spillselskaper som beviselig bryter norske regler ved å henvende seg til norske kunder uten å ha lisens til å drive lotteri i Norge.

Vi stiller gjerne på møte med Etikkrådet for å utdype vårt standpunkt.