Fjern momsbyrden for frivilligheten!

Frivillige organisasjoner skaper fellesskap, aktivitet, varme og trygge lokalsamfunn, omsorg, helse, engasjement og demokrati. Uten frivilligheten ville Norge vært et fattigere samfunn.

Organisasjonene baserer sitt samfunnsnyttige arbeid på frivillig innsats, medlemskontingenter og deltakeravgifter, donasjoner fra private, bidrag fra næringslivet og offentlige tilskudd. For at frivilligheten skal kunne bruke sine ressurser på å skape mer aktivitet, og holde kontingenter og avgifter lave slik at så mange som mulig kan delta, må frivillige organisasjoner ikke belastes med en ekstra avgift på alle innkjøp. 

Frivillighet Norge er derfor glad for den tverrpolitiske enigheten om at frivilligheten skal kompenseres for momsutgifter, og at en momskompensasjonsordning ble innført i 2010. Momskompensasjon kommer hele frivilligheten, store og små organisasjoner av alle slag, til gode – uten at staten legger føringer for organisasjonenes aktiviteter. Gjennom momskompensasjon støttes frivilligheten på frivillighetens egne premisser.

Utviklingen de siste årene gir imidlertid grunn til bekymring. Siden 2014 har organisasjonene fått en stadig mindre andel av momsutgiftene sine kompensert. I 2017 er det anslått at kompensasjonen vil være på ca. 70 % av de totale momsutgiftene. Det betyr at 3 av 10 momskroner ikke blir kompensert.

Frivilligheten er bekymret for denne trenden, og krever et krafttak for å få fullfinansiert og forbedret momskompensasjonsordningen:

  • Det må vedtas en opptrappingsplan med sikte på full, rettighetsbasert momskompensasjon for frivillige organisasjoner i løpet av stortingsperioden 2017-2021.
  • Ordningen må gjøres robust og rettferdig gjennom et forenklet, forutsigbart og entydig regelverk, og en mekanisme som hindrer at noen organisasjoner får mer i momskompensasjon enn de har i momsutgifter.
  • Det må opprettes en egen momskompensasjonsordning, med en egen ramme, for frivillighetsbygg.

Frivillighet Norge oppfordrer de politiske partiene til å prioritere full momskompensasjon i sine partiprogrammer for den kommende stortingsperioden.

Vedlegg 1: Graf som viser utvikling i avkortning av momskompensasjon 2010-2017. 

Fjern momsbyrden for frivilligheten!

Grafen viser estimert utvikling i avkortningen basert på at søknadsgrunnlaget i 2016 og 2017 øker like mye som søknadsgrunnlaget økte fra 2014 til 2015 (9%).

Denne resolusjonen ble vedtatt av Frivillighet Norges årsmøte 23.11.16