E-post til Kulturdepartementet: Angående skatt på naturalytelser i forbindelse med kulturarrangement

Frivillighet Norge har sendt følgende e-post til Kulturdepartementet i forbindelse med debatten om hvorvidt frivillige ved kulturarrangement skal betale skatt når de mottar fribilletter eller festivalpass.

Til Kulturdepartementet,

Vi har fulgt de siste ukenes politiske debatt omkring skatt på naturalytelser i forbindelse med kommersielle festivaler. Vi ser at det er mange som stiller spørsmål om regelverket og vi opplever at det er viktig å få ut god og tydelig informasjon om hvilke regler som gjelder. Vi har derfor vist til Finansministerens svar i saken på vår nettside:

http://www.frivillighetnorge.no/no/om_oss/nyheter/Skatt+på+naturalytelser+til+frivillige.b7C_wBrW3Y.ips

For oss er dette en sak som i utgangspunktet ikke har med frivillighetspolitikken å gjøre. Det er viktig at både frivillige organisasjoner og kommersielle aktører følger gjeldende lover og regelverk, og vi støtter at det er et tydelig regelverk som forhindrer misbruk av frivilliges gratis arbeidskraft. Regelverket må ikke legge opp til at betaling for ordinær arbeidsinnsats kan skje i form av naturalytelser og dermed skjules fra skattemyndighetene.

I den forbindelse viser vi til Frivillighetsmeldinga, punkt 3.3.3 hvor følgende står:

«Innramminga regjeringa har valt for denne stortingsmeldinga, er dei kriteria som ligg til grunn for registrering i Frivilligheitsregisteret med eit søkjelys på den ubetalte, felles innsatsen og samværet som skjer i meir eller mindre organiserte former.»

Kommersielle fortjenestebaserte aktører kan ikke registrere seg i Frivillighetsregisteret. I tråd med dette ser ikke Frivillighet Norge at spørsmålet om skatt på naturalytelser i forbindelse med kommersielle arrangementer er en del av oppfølgingen av Frivillighetsmeldinga.

Grensen for frivillige organisasjoners plikt til å innberette lønns- og trekkoppgave på 10 000 kroner fungerer som både som forenklende og kostnadsbesparende tiltak for frivilligheten, og vi er derfor svært opptatt av at denne opprettholdes og justeres i tråd med pris- og lønnsveksten.

Gjennom media har det kommet fram at det vurderes to ulike modeller for å løse problemet: Enten å la de frivillige organisasjonenes grense på 10 000 kroner gjelde også for de kommersielle festivalene, eller å heve den generelle grensen på 1000 kroner. Frivillighet Norge advarer mot å la kommersielle aktører få den samme grensen som frivillige organisasjoner. Vi frykter dette kan medføre avgrensingsproblemer og at den positive særbehandlingen av frivillige organisasjoner i regelverket vil bli vanskeligere å opprettholde dersom også enkelte kommersielle aktører skal delta i denne ordningen.

Folk står fritt til å velge hvor de ønsker å engasjere seg som frivillige, men det er store forskjeller mellom samfunnsrollen til kommersielle og frivillige aktører. Vi mener at det er uheldig dersom Kulturdepartementet går inn for en løsning som kan undergrave dette skillet.

Vi vil derfor peke på en tredje mulig løsning for å oppklare den konkrete saken om festivalbilletter som har fått mye fokus i media, uten å undergrave skillet mellom frivillige og kommersielle aktører. Når man bidrar med gratis arbeidskraft til et kulturarrangement bør det være mulig å anse adgang til området under hele arrangementet som noe man trenger for å være en del av arrangørteamet. Selv om man ikke er på vakt hver dag under arrangementet kan arrangøren likevel ha stor nytte av at flest mulig av de som er med i arrangørteamet er til stede. Vi ber derfor om at dere vurderer om Skatteetaten kan komme med en prinsipputtalelse som slår fast at personer som bidrar ulønnet til et kulturarrangement ut fra sin personlige interesse og engasjement kan få adgang til hele arrangementet uten at dette regnes som en naturalytelse. Dette må avgrenses mot innleid arbeidskraft som for eksempel håndverkere som jobber på festivalen. Hvordan en slik avgrensing i praksis kan gjøres bør diskuteres med aktørene på feltet.

Ta gjerne kontakt om dere ønsker at vi skal utdype vårt standpunkt.

 

4. februar 2019