En fri frivillighet

Frivilligheten er autonom og mangfoldig. Frivillige organisasjoner er verken næringsliv eller offentlig virksomhet. Frivilligheten er partipolitisk uavhengig. Den må ikke underlegges offentlig politisk styring eller kommersielle særinteresser. Skjer dette, kan frivilligheten miste sitt særpreg som en uavhengig tredje sektor i samfunnet. Da kan frivilligheten miste sin kraft til å skape felleskap og engasjement.

Frivilligheten er samlende. Vi skaper de beste resultatene når vi er i samspill med det offentlige og næringslivet. Samarbeid forutsetter samspill, likeverd og selvstendighet. Frivillige organisasjoner må ha en egen stemme, og styre og ha ansvar for sin egen virksomhet.

Frivilligheten er en forutsetning for et åpent, demokratisk samfunn der mennesker tar og får ansvar for noe som er større enn seg selv. Frivillighet gir mange positive ringvirker, slik som å forebygge sosiale problemer, inkludere utstøtte grupper og øke kompetansen og kunnskapen til de som deltar.

Statlig støtte understøtter frivillig aktivitet. Statlig støtte kan imidlertid aldri skape frivillig aktivitet alene. Samarbeid med næringslivet kan skape større kraft og handlingsrom for frivilligheten. Det er viktig at slikt samarbeid bygger på åpenhet og gjensidig respekt for ulike roller, og at frivillighetens selvstendighet sikres.

Frivillighet Norge vil kjempe for en fri, mangfoldig og levende frivillighet. 

Denne resolusjonen ble vedtatt av Frivillighet Norges årsmøte 23.11.16