Høringssvar til Helsedirektoratet: Regelverk under statsbudsjettets kap 718 post 70

Les Frivillighet Norges kommentarer til regelverkene.

30. juni 2015

Regelverk under statsbudsjettets kap 718 post 70 – Deres ref. nr. 13/9858-2

Vi viser til brev fra Helsedirektoratet datert 10. juni 2015. Frivillighet Norge har mandat fra medlemsorganisasjonene å komme med uttalelser til overordnete prinsipielle spørsmål knyttet til utforming av statlige ordninger for frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge har derfor ingen kommentarer til enkeltheter i ordningene som er omtalt i brevet, eller formålene de er etablert for.

Frivillige organisasjoner er hjørnesteiner i demokratiet og velferdsproduksjonen. De er viktige både som korrektiver til og som medspillere for offentlig sektor. I Frivillighetserklæringen som regjeringen vedtok i slutten av mai i år, anerkjenner regjeringen frivillighetens uavhengige rolle og funksjon i samfunnet, og uttrykker en intensjon om at statens samarbeid med frivilligheten skal bidra til å styrke frivillig sektors egenart, ikke endre den. For å oppnå dette skriver regjeringen blant annet følgende i Frivillighetserklæringen:

Regjeringen vil:

Møte frivilligheten med mest mulig ensartet praksis, holdninger og bruk av begreper. Dette innebærer:

-Gjøre informasjon om tilskuddsordninger, gjeldende lover, retningslinjer, forskrifter etc som er av betydning for frivillig sektor lett tilgjengelig.

-Gjennomgå begrepsbruk og definisjoner i tilskuddsordninger og gjeldende lover og regler.

 

Tilpasse tilskuddsordninger til frivillighetens egenart uavhengig av hvilket departement, direktorat eller etat som forvalter tilskuddet.

Dette innebærer:

-Enkelt språk

-Bruk av veilederen Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner i alle tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner.

-Lytte til frivilligheten når nye tilskudd skal utvikles og eksisterende ordninger skal endres.

-Tilpasse søknads- og rapporteringsfrister og utbetalinger til virksomheten i frivillige organisasjoner.

-Tilpasse krav til rapportering og kontrolltiltak til tilskuddenes størrelse

 

Aktiv bruk av Frivillighetsregisteret som et verktøy i samhandlingen mellom frivillige organisasjoners og staten.

Dette innebærer:

-Gjøre det enkelt å registrere seg og endre opplysinger i registeret.

-Knytte flere ordninger til registeret

-Sikre gjenbruk av informasjon gjennom at offentlige myndigheter tar Frivillighetsregisteret i bruk i sin samhandling med frivillige organisasjoner.

-Sørge for å involvere kommuner og fylker i saker som har konsekvenser for lokal frivillighet og bidra til at kommunene legger til rette for frivilligheten lokalt.

 

Med dette som utgangspunkt har Frivillighet Norge følgende bemerkninger til de nye regelverkene under statsbudsjettet post 718 post 70:

 

1. Frivillighet Norge anbefaler at Helsedirektoratet legger til grunn 31.12. hvert år som telledato antall medlemmer, slik det er anbefalt i Forenkling av statlige tilskuddsordninger for barne- og ungdomsorganisasjoner – som i henhold til Frivillighetserklæringen skal anvendes også for andre statlige ordninger for frivilligheten. Hvis Helsedirektoratet opprettholder 30.09. som telledato risikerer man at organisasjonene kan bli mistenkeliggjort fordi de opererer med ulike medlemstall i ulike ordninger. Dermed kan de bli underlagt tilleggskontroller som som oftest betyr merarbeid og merkostnad for organisasjonene. I tillegg representerer ulike telledatoer i ulike statlige ordninger i seg selv et merarbeid for organisasjonene, som må telle og kvalitetssikre medlemstallet sitt flere ganger i året.

2. Frivillighet Norge anbefaler Helsedirektoratet å gjenbruke den informasjonen som organisasjonene har registrert om seg selv i Frivillighetsregisteret snarere enn å be organisasjonene om å sende den inn som ledd i søknad/rapportering. For å forenkle søknad og rapportering for organisasjonenes del bør Helsedirektoratet i sitt regelverk opplyse om hvilke informasjoner som vil bli innhentet om organisasjonen i Frivillighetsregisteret og om at organisasjonen selv bærer risikoen for at disse er korrekte på tidspunktet for søknadsfristens/rapporteringsfristens utløp. Dersom offentlige støtteforvalter ikke har som intensjon å bruke Frivillighetsregisteret til å forenkle dialogen med organisasjonene, representerer krav om at organisasjonene skal registrere seg i Frivillighetsregisteret kun et merarbeid som ikke gir gevinst, for organisasjonene.

 

 

Med hilsen

 

Birgitte Brekke
generalsekretær

 

Kopi: Kulturdepartementet, avdeling for sivilsamfunn og frivillighet