Høringssvar til endringsforslag til merverdiavgiftsforskriften

Her er Frivillighet Norges høringssvar til endringsforslag til merverdiavgiftsforskriften § 3-12-5, sendt 9. oktober 2017.

Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for frivillige organisasjoner med ca. 300 medlemmer som har om lag 50 000 lokale lag og foreninger over hele landet.

Utvide antall dager med unntak for merverdiavgift

Frivilligheten er en hjørnestein i et levende demokrati og i velferdssamfunnet. Det er derfor viktig at myndighetene gir frivillige organisasjoner større handlingsrom og bedre rammebetingelser. Forenkling og avbyråkratisering er en viktig del av dette arbeidet. Vi er derfor positive til Skattedirektoratets forslag om å utvide unntaket for merverdiavgift for salg av varer fra veldedige og allmennyttige institusjoner til fire dager.

Vi ber om at regjeringen vurderer å utvide unntaket til en uke slik at eksempelvis også sommerleirer som varer i mer enn fire dager omfattes av forslaget. Det vil være en effektiv og ubyråkratisk måte å legge til rette for mer frivillighet på.

Definisjon av frivillighet

Når forskriften uansett er opp til vurdering er det verdt endre det skjønnsbaserte kriteriet "veldedige og allmennyttige institusjoner og organisasjoner" med "organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret". Det er viktig at det offentlig i så stor grad som mulig operer med en definisjon av frivillighet. Det mest egnede verktøyet til å trekke opp grenseoppgangene for frivilligheten i Norge er Frivillighetsregisteret.