Innspill til oppdatering av veilederen for forenkling av tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Innspill til oppdatering av veilederen for forenkling av tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner

Her er Frivillighet Norges innspill til oppdatering av veilederen for forenkling av tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner, sendt til Kulturdepartementet 14.09.16.

Innspill til oppdatering av veilederen for forenkling av tilskuddsordninger for frivillige barne- og ungdomsorganisasjoner 

Vi takker for muligheten til å gi innspill til arbeidet med å gjøre veilederen for forenkling av tilskuddsordninger generell for alle frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge anser dette som et stort og prinsipielt viktig arbeid, og er glad for at det blir gjennomført. Vi ser imidlertid behovet for en større gjennomgang av veilederen dersom den skal kunne treffe forvaltere av tilskuddsordninger rettet mot alle typer frivillige organisasjoner. Fristen er i denne omgang for kort til å gjennomføre en prosess i Frivillighet Norge for å gi utfyllende innspill til veilederen. Vi er glad for at Kulturdepartementet ønsker dialog om konkrete spørsmål etter hvert, og foreslår at det åpnes for en mer omfattende revidering av veilederen senere. Vi stiller gjerne våre arenaer til disposisjon for å bidra til en prosess som er bredt forankret i frivilligheten. 

Under følger noen overordnede innspill til arbeidet, basert på Frivillighet Norges tidligere vedtatte politikk.

Hvem gjelder veilederen for?

Det er en utfordring at både lovverket og regelverket for offentlige støtte- og fritaksordninger opererer med mange ulike definisjoner av frivillige organisasjoner. Siden veilederen har barne- og ungdomsorganisasjoner som utgangspunkt, er det lagt mye vekt på medlemsbaserte foreninger. Når veilederen skal gjøres generell for alle frivillige organisasjoner, er det viktig å ta høyde for at frivilligheten også favner andre organisasjonsformer.

Frivillighet Norge mener følgende overordnede definisjon av frivillig virksomhet bør tas inn i veilederen under kapittel 5, ”Tildelingskriterier og sentrale begreper”:

”En frivillighet organisasjon er en sammenslutning av personer eller virksomheter som driver virksomhet på ikke-fortjenestebasert og ikke-offentlig basis, jf. Definisjonen i Frivillighetsregisterloven §3 og 4. En frivillig organisasjon baserer en vesentlig del av driften på medlemskontingenter, gaver, innsamlede midler og/eller frivillig arbeidsinnsats. En frivillig organisasjon kan være forening, lag, stiftelse, ideelt aksjeselskap, forbund, nettverk eller en paraplyorganisasjon.” (Fra Frivillighet Norges politiske plattform).

Veilederen bør anbefale å bruke Frivillighetsregisteret som et verktøy dersom det er behov for å avgrense målgruppen for ulike tilskuddsordninger. Vi går gjerne i dialog med departementet om finansieringsordninger rundt bruk av registeret så betaling ikke er et hinder for at det tas i bruk.

En utfordring med veilederen så langt er at den kun er veiledende. Frivillighet Norge foreslår at det gjøres obligatorisk å følge veilederen når statlige aktører etablerer nye tilskuddsordninger, eller reviderer regelverk for eksisterende ordninger. Alternativt foreslår vi at det i høringsbrev skal begrunnes særskilt hvorfor enkelte støtteordninger skal avvike fra veilederen.

Betydningen av frie midler

I innledningen til Statsbudsjettet for 2015-2016 skriver Kulturdepartementet at Regjeringen vil vektlegge generell støtte som ikke virker førende på organisasjonene og at ”Det er et overordnet mål at prosjektstøtte, i betydningen utlysninger av støtte til snevert avgrensede prosjekter definert av en offentlig oppdragsgiver, skal utgjøre en mindre andel av overføringene til frivillige organisasjoner” (Prop. 1. S, s 31). 

Dette er et mål Frivillighet Norge støtter, og vi foreslår at målet tas med i veilederen i kapittel 4, ”Mål, rapporteringskrav og kunngjøring”. 

Vi ønsker også at veilederen anbefaler at det skal skilles mellom tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner og til andre mottakere, eksempelvis kommuner eller kommersielle aktører. Det er tverrpolitisk enighet i Norge om at frivillig sektor representerer en egen sektor med et eget særpreg. Da må virkemiddelapparatet som benyttes, inkludert tilskuddsordningene, utformes med dette særpreget i mente. Det gjøres best ved å a ha egne tilskuddsordninger forbeholdt frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norges krav til forenkling og avbyråkratisering

For øvrig viser vi til 11 krav til forenkling og avbyråkratisering i frivillig sektor, som er vedtatt av Frivillighet Norges årsmøte. På noen av punktene har det vært en positiv utvikling, men det gjenstår fremdeles mye arbeid før kravene kan anses som innfridd. Flere av punktene er relevante for arbeidet med å forenkle tilskuddsordninger, og vi legger derfor ved kravene med forklarende tekst under hvert punkt.