Innspill til statsbudsjettet for 2016

Etablering av nasjonal portal for rekruttering til frivillighet.

Frivillighet Norge viser til møte med statsråden 10. februar i år og vedlagte forprosjektrapport og ber om at Frivillighet Norge får 3 mill. kr til drift av en nasjonal nettportal for rekruttering til frivillighet i statsbudsjettet for 2016. En nasjonal nettportal vil bidra til

  • å gi alle typer frivillige organisasjoner i hele landet kostnadsfri tilgang på flere frivillige
  • at et bredere utvalg i befolkningen deltar i frivilligheten
  • å gi organisasjonene økt kunnskap og bedre rekrutteringsmetoder
  • at det blir enklere for NAV, Voksenopplæringssentre osv. å orientere folk om mulighetene til å engasjere seg som frivillige

Momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner.

Frivillighet Norge viser til Sundvoldenerklæringen der regjeringen lover å forbedre momskompensasjonsordningen for frivillige organisasjoner. Frivillighet Norge mener det er to viktig grep som må tas for å forbedre ordningen: sikre organisasjonene full kompensasjon for alle momsutgifter knyttet til innkjøp av varer og tjenester til den frivillige virksomheten, og å sørge for at ordningen blir robust og rettferdig gjennom å sikre alle organisasjoner som bruker forenklet søkemodell samme utsikter til å få refundert all moms.

I 2014 fikk organisasjonene avkortet kravene sine om momskompensasjon med 17 % pga. pottens størrelse. Frivillighet Norge mener det er prinsipielt feil at organisasjonene skal sitte igjen med momsbelastningen på innkjøp av varer og tjenester. Vi ber om at ordningen må baseres på at organisasjonene har rett til å få refundert all moms på innkjøp av alle varer og tjenester som brukes i den frivillige virksomheten.

Total søknadssum som Lotteritilsynet har godkjent har økt med mellom 4 % og 9 % hvert år siden oppstarten på ordningen i 2010. I 2014 godkjente Lotteritilsynet søknader fra organisasjonene om i alt 1,436 mrd. kr. Basert på den historiske utviklingen er det realistisk at søknadssummen vil øke med ytterligere 5 % i både 2015 og 2016. Total søknadssum kan derfor komme til å ligge rundt 1 580 mrd kr i 2016.

Momskompensasjonsordningen må være enkel å delta i for alle typer frivillige organisasjoner. Forenklet søkemodell må videreutvikles slik at alle organisasjoner som bruker den har samme utsikter til å få full momskompensasjon, uavhengig av om de har stor eller liten økonomi.

Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner må styrkes.

I Sundvoldenerklæringen lover regjeringen å styrke skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Det er tatt et steg på veien i statsbudsjettet for 2014 og 2015. Frivillighet Norge forventer at regjeringen trapper opp beløpsgrensen for gavefradraget i tråd med løfter fra både Høyre og FrP under valgkampen i 2013 slik at

  • beløpsgrensen for gavefradrag for privatpersoner settes til 25 000 kr
  • beløpsgrensen for gavefradrag for næringsdrivende settes til 100 000 kr.

Det er behov for å forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen og for at det blir mulig for lokale organisasjoner å delta. Frivillighet Norge ber derfor om at regjeringen setter i gang en prosess som inkluderer Frivillighet Norge, for å utvide og forenkle deltakelsen i skattefradragsordningen med utgangspunkt i at Frivillighetsregisteret brukes som forenklingsverktøy.