Senterpartiets partiprogram best på frivillighet

Senterpartiets partiprogram best på frivillighet

Frivillighet Norge har anmeldt partienes program for stortingsperioden 2017-2021.

Delen om SVs program er oppdatert 30. mai 10:20

- Alle partiene har en frivillighetspolitikk, og anerkjenner den viktige rollen frivilligheten spiller i samfunnet. Dette vises gjennom at ingen programmer får dårligere karakter enn 3. Men når det kommer til konkrete tiltak spriker programmene, sier generalsekretær i Frivillighet Norge Stian Slotterøy Johnsen.

I vurderingene har Frivillighet Norge tatt utgangspunkt i vårt innspill til partiprogrammene, og spesielt lagt vekt på hvordan partiene legger til rette for at frivilligheten skal ha gode økonomiske rammevilkår, med særlig fokus på momskompensasjonsordningen. Vi har også sett på hvordan partiene mener at samhandlingen mellom frivilligheten og det offentlige kan forbedres, spesielt med tanke på bruk av Frivillighetsregisteret som forenklingsverktøy. Et annet hovedområde har vært partienes innkjøpspolitikk ovenfor ideelle aktører, hvor det er viktig at man anerkjenner de ideelle aktørenes merverdi og har en innkjøpspolitikk som legger til rette for ideelle.

Sentrumspartiene kommer best ut

- Det er hard kamp om førsteplassen, men Senterpartiets program peker seg ut som det beste og mest helhetlige på frivillighetspolitikk. Krf og Miljøpartiet De Grønne følger hakk i hel, sier Johnsen.

- Senterpartiet vil innføre full momskompensasjon for frivilligheten. Denne ordningen når ut til lag og foreninger over hele landet og er den beste måten å styrke frivilligheten på organisasjonenes egne premisser. Partiet har også gitt frivillig sektor et eget kapittel i programmet, og har gode formuleringer om forenkling og ideelle aktører på helse- og velferdsfeltet, avslutter Johnsen.

Senterpartiets partiprogram best på frivillighet

SP: 5

Senterpartiet får terningkast 5. Frivillighet nevnes flere ganger i Senterpartiets partiprogram og har et eget underkapittel. Sp er svært gode på økonomiske rammebetingelser. Dette gjelder både frivillige organisasjoner og ideelle aktører på helse og velferdsområdet. De skiller noe på momskompensasjon til idrett og kulturbygg hvor de skriver de vil ha full momskompensasjon og den generelle momskompensasjonsordning som de sier skal forbedres. Samtidig skriver de at det er feil å skattlegge frivillig innsats, hvilket impliserer at også den generelle momskompensasjonsordningen må fullfinansieres. Sp ønsker at det skal gis mindre føringer på den offentlige støtten i tillegg til at de ønsker å forbedre skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner. Når det gjelder samhandlingen med det offentlige er Sp gode på å bruke Frivillighetsregisteret som forenklingsverktøy.

Senterpartiets partiprogram best på frivillighet

KrF: 5 -

KrF får en svak femmer. KrF er gode på økonomiske rammebetingelser. De lover en egen beløpsgrense på 100 000 kroner for skattefradrag for bedrifter og de lover fullstendig fritak for moms for frivillige organisasjoner. De kunne med fordel gjort seg noen refleksjoner om hvorvidt økonomisk støtte til frivilligheten bør gis som prosjektstøtte eller frie midler. Når det gjelder samhandlingen mellom frivillig sektor og det offentlige er et overordnet perspektiv fraværende og det er heller ikke et eget kapittel om frivillighet i KrFs program. Når det er sagt tenkes frivillighet relativt organisk inn i nær sagt alle samfunnsområder og settes i sammenheng med KrFs vektlegging av fellesskap. Det er bra. KrF er svært gode på ideelle aktørers betingelser med et eget kapittel om dette og med et mål om at i år 2025 skal 25 % av omsorgstjenestene produseres av ideelle aktører.

Senterpartiets partiprogram best på frivillighet

MDG: 5 -

MDG får en svak femmer. Frivillig sektor nevnes tidlig i MDGs program og bakes inn deres visjon om mer demokrati og deltakelse. Frivillighetens betydning trekkes inn på flere områder. MDG er gode på økonomiske rammebetingelser og vil ha fullt fradrag for momsutgifter, økt skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner og reduserte statlige føringer på tilskuddene som gis til frivillig sektor. MDG vil også forenkle lover, regler og rapporteringskrav for frivilligheten, noe som tyder på at de ser et behov for å bedre samhandlingen mellom det offentlige og frivillig sektor. Her kunne man med hell ha utbrodert Frivillighetsregisterets rolle. MDG ønsker å legge til rette for frivillige og ideelle i offentlige anbudsprosesser.

Senterpartiets partiprogram best på frivillighet

V: 4 +

Venstre får en sterk firer. Venstre har et eget delkapittel om frivillighet og nevner frivilligheten i forbindelse med en rekke politikkområder. De følger også opp med konkret politikk for å legge forholdene til rette for frivilligheten, blant annet ved å foreslå full momskompensasjon for frivillige organisasjoner og vurdere muligheten for en egen momskompensasjonsordning for frivillighetsbygg. Venstre foreslår å forenkle registreringsordningen for frivillige organisasjoner, som vi må anta betyr at Frivillighetsregisteret skal forbedres. Det trekker imidlertid ned at Venstre vil såkalt ’likebehandle’ ideelle og kommersielle aktører, noe som i praksis lett kan bidra til å svekke de ideelles stilling i velferdsproduksjonen.

Senterpartiets partiprogram best på frivillighet

AP: 4

Ap er gode på en helhetlig fremstilling av frivillig sektor og ganske gode på økonomiske rammebetingelser. AP ønsker at en høy andel av statens overføringer til frivilligheten skal være frie midler. Samtidig skiller de mellom momskompensasjon for idrettsbygg som skal fullfinansieres og den generelle momskompensasjonsordningen som skal styrkes. Frivillighetsregisteret nevnes ikke. AP har mye politikk på ideelle aktører (innkjøpspolitikk), og skårer høyt på samarbeid og forutsigbarhet knyttet til ideelle aktører.

Senterpartiets partiprogram best på frivillighet

FRP: 4 -

FRP får en svak firer. Frivillighet nevnes flere ganger i Frps program og frivillighet har fått et eget underkapittel. FrP er relativt gode på økonomiske rammebetingelser og lover en forbedret momskompensasjonsordning (i prinsipprogrammet skal ideell virksomhet være momsfri, i handlingsprogrammet skal ordningen forbedres). Også skattefradragsordningen skal forbedres. Når det gjelder samhandlingen med det offentlige er FrPs program mangelfullt og tenderer mot at frivilligheten må få holde på som de vil, noe som er lite offensivt. Det er også lite politikk på ideelle aktører og der det nevnes skilles det ikke mellom virkemiddelapparatet ovenfor ideelle og kommersielle aktører. 

Senterpartiets partiprogram best på frivillighet

H: 3

Høyre nevner frivilligheten en hel del, frivilligheten har fått et slags delkapittel og Høyre inkluderer frivilligheten innledningsvis i sitt slagord; "Vi tror på Norge". Dette er veldig bra. Når det kommer til konkret politikk er Høyres program derimot svakere. Momskompensasjonsordningen skal ikke forbedres, ei heller skal det innføres en egen grense for skattefradrag for bedrifter. Høyre sier de skal gjennomføre en forenklingsreform for frivillig sektor, noe som i seg selv er bra, men denne reformen kobles ikke til Frivillighetsregisteret, derfor er det vanskelig å forstå å forstå hva som egentlig menes. I innkjøpspolitikken omtaler Høyre ideelle aktører konsekvent sammen med 'private', altså kommersielle aktører. Det fremstår derfor som om Høyre mener at ideelle ikke tilbyr en merverdi i forhold til kommersielle aktører som det er verdt å prioritere.

Senterpartiets partiprogram best på frivillighet

SV: 3

Frivillighet har fått et eget, om enn ganske lite, kapittel hos SV. SV skriver at de ønsker en sterk og selvstendig frivillig sektor. Samtidig trekkes frivillige organisasjoner inn som bidragsyter i det øvrige av SVs program. Dette er bra. SV skriver at de vil sikre det frivillige musikklivets rammer ved å styrke MVA-kompensasjonsordningen, men konkretiserer ikke hva dette betyr i praksis. De sier også at skattefradragsordningen skal forbedres uten å konkretisere dette nærmere. I omtalen av samhandlingen med det offentlige skal SV ha ros for at de de ønsker en forpliktende avtale mellom staten, KS og frivilligheten for å koordinere en helhetlig frivillighetspolitikk. Frivillighetsregisteret og forbedring av dette er derimot ikke nevnt. I innkjøpspolitikken skriver SV at ideelle skal supplere det offentlige og at det skal legges til rette for langsiktige kontrakter. [OPPDATERING: I første versjon av artikkelen skrev vi: "Når det gjelder økonomiske rammebetingelser nevnes ikke momskompensasjonsordningen, på tross av at SV er klar over at dette er en av de viktigste støtteordningene for frivilligheten". Dette er feil og nå korrigert.]

Hvis spørsmål kontakt Morten Johansen på mortenj@frivillighetnorge.no.