Brev til Finansdepartementet om skattefradragsordningen

Publisert   | Sist oppdatert 

Til Finansdepartementet

Att: Roger Schjerva                                                                        8. juli 2010

Ad skattefradragsordningen for gaver og tilpasning til EØS-regelverket

Vi viser til brev fra Finansdepartementet datert 14. juni (ref. 09/1740 SL CKC/KR) samt møte med statssekretær Roger Schjerva og statsråd Anniken Huitfeldt i Kulturdepartementet 25. juni. Det opplyses at dette brevet er oversendt både Finansdepartementet og Kulturdepartementet.

Frivillighet Norge er glad for regjeringens beslutning om å tilpasse den norske skattefradrags-ordningen for gaver til frivillige organisasjoner til EØS-regelverket, i tråd med ESAs krav.

Frivillighet Norge er også glad for regjeringens beslutning om ikke å innføre økonomiske begrensninger i skattefradragsordningen, eller kutte i statlige tilskuddsordninger til frivillige organisasjoner i forbindelse med at den norske skattefradragsordningen skal utvides til å omfatte organisasjoner i hele EU/EØS-området. Så vidt Frivillighet Norge får opplyst av søster-organisasjoner i ulike EU-land som har utvidet sine skattefradragsordninger til å omfatte gaver til organisasjoner i hele EU/EØS-området, er det svært få skatteytere som så langt benytter adgangen til å kreve skattefradrag for gaver til utenlandske organisasjoner, i disse landene.

Frivillighet Norge ser fram til dialog med Finansdepartementet og Kulturdepartementet om hvordan tilpasningen av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner til EØS-regelverket skal gjennomføres, til høsten. Vi deler regjeringens oppfatning av at det er viktig å sikre at en utvidelse av ordningen må gjennomføres på en måte som hindrer misbruk. Frivillighet Norges holdning er imidlertid at det bare må gjøres endringer i gjeldende skattefradragsordning i forbindelse med utvidelsen, dersom det dokumenteres stor risiko for at ordningen kan miste den viktige økonomiske og prinsipielle betydningen den har for de norske organisasjonene. Eventuelle endringer må ha som mål at skattefradragsordningen for gaver skal beholde den samme viktige økonomiske og prinsipielle betydningen som ordningen har for de frivillige organisasjonene i dag, og gjennomføres i tett dialog med Frivillighet Norge.

I møtet 25. juni ble det nevnt at regjeringen bl.a. vurderte offentliggjøring av omfanget på gavene som kanaliseres til hver enkelt organisasjon som deltar i skattefradragsordningen, som ledd i kontrollarbeidet og for å forebygge misbruk. Frivillighet Norges holdning er at det er prinsipielt viktig med åpenhet omkring økonomi og drift i frivillige organisasjoner. Vi har derfor i utgangspunktet ikke innvendinger mot at omfanget på gavene som kanaliseres til den enkelte organisasjon gjennom skattefradragsordningen for gaver, blir offentliggjort. Vi ber imidlertid om at Finansdepartementet drøfter den praktiske gjennomføringen av dette tiltaket med Frivillighet Norge før det iverksettes.

Ved dette brevet legger vi en rapport utferdiget av Frivillighet Norge på bakgrunn av en TNS-Gallup-undersøkelse blant befolkningen om skattefradragsordningen for gaver som ble gjennomført for Frivillighet Norge i desember 2009, og relevant forskning.

Med vennlig hilsen

Birgitte Brekke

generalsekretær