Skattefradragsordningen for gaver bør videreføres

EU krevde i 2010 endringer i skattefradragsordningen for gaver. Her finner du fakta om ordningen, informasjon om EUs krav og hvordan Frivillighet Norge argumenterte i saken.

Publisert   | Sist oppdatert 

Skattefradragsordningen har stor økonomisk betydning for norske organisasjoner:

 • 1,9 mrd kr kanaliseres til frivillige organisasjoner gjennom ordningen
 • 475 landsdekkende organisasjoner deltar - alle deler av frivillig sektor har nytte av ordningen, men de internasjonale organisasjonene og tros- og livssynsorganisasjonene har størst nytte av den¹
 • drøyt 500 000 givere får skattefradrag for gaver til frivillige organisasjoner
 • til sammen får giverne ca 500 mill kr i skattefradrag

Skattefradragsordningen har stor prinsippiell betydning organisasjonene:

 • Skattefradragsordningen for gaver representerer en viktig anerkjennelse av frivillig sektor
 • Gjennom skattefradraget signaliserer staten at den mener det er viktig at befolkningen støtter frivillig sektor
 • Skattefradragsordningen er en viktig kilde til såkalte frie midler for organisasjonene (dvs. midler som ikke er øremerket av offentlig tilskuddsforvalter til særskilte formål)
 • Skattefradragsordningen for gaver er ett av flere viktige frivillighetspolitiske virkemidler som bidrar til å opprettholde mangfoldet og dermed også oppslutningen om og deltakelsen i frivillig sektor.

EU krever at alle medlemsland som har skattefradragsordninger for gaver må åpne for "cross-border giving". Dvs. at giverne må få skattefradrag for gaver til organisasjoner i andre EU-land, som fyller kravene til skattedrag i giverens hjemland.

Last ned ESAs uttalelse her (pdf).

Så vidt Frivillighet Norge har brakt på det rene har følgende EU-land tilpasset seg EUs regler for "cross-border giving" i løpet av siste to-års periode: Danmark, Nederland, Storbritannia, Finland, Polen, Belgia, Luxembourg og Slovenia.

Øvrige EU-land som har skattefradragsordninger for gaver til frivillige organisasjoner, er på ulike stadier i prosesser for å introdusere "cross-border giving" i sine nasjonale regelverk. Ingen land har valgt å avvikle de nasjonale skattefradragsordningene for gaver til frivillige organisasjoner som følge av EUs påbud om å åpne for "cross-border giving".

Noen av landene endrer de nasjonale vilkårene for å delta i skattefradragsordningen for gaver for å "gjerde den inn" før de åpner for "cross-border giving". Noen land velger også/alternativt å legge bevisbyrden på giveren selv, for at den utenlandske organisasjonen som han krever skattefradrag for å gi til, kvalifiserer for å delta i skattefradragsordningen for gaver i det landet han krever skattefradrag i.

Det vil være mulig å få et inntrykk av konsekvensene av innføring av "cross-border giving" gjennom å innhente erfaringer og evt. prognoser som er utarbeidet i landene som alt har innført dette.

Skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner bør videreføres

Frivillighet Norge imøteser en dialog med myndighetene om en tilpasning til EUs regelverk for "cross-border giving". En tilpasning må skje på en måte som:

 • sikrer at skattefradragsordningen for gaver beholder den samme viktige økonomiske og prinsippielle bedtydningen som ordningen har for den norske frivilligheten i dag
 • innebærer at ordningen ikke påfører staten større provenytap enn det som har fulgt av utviklingen i ordningen i løpet av den perioden den har eksistert
 • ikke fører til at andre offentlige ordninger for frivillige organisasjoner reduseres i omfang eller verdi for eksempel fordi staten søker å dekke inn provenytapet knyttet til skattefradragsordningen
 • innebærer at alle organisasjoner - dvs. også utenlandske - som skal delta i den norske skattefradragsordningen må oppfylle minimum de eksisterende vilkårene for som gjelder for deltakelse i ordningen 

¹ 69,5% av giverne som får skattefradrag gir til internasjonale humanitære organisasjoner og bistandsorganisasjoner. 22,5% av de totale inntektene i tros og livssynsorganisasjonene er gaver gitt gjennom ordningen.