Råd om inkludering

På bakgrunn av holdninger, praksis og rammebetingelser som har kommet fram i vår kartlegging, har vi noen råd til frivillige organisasjoner:


• Tenk over hva som kan være terskler for deltagelse i organisasjonen deres. Da kan dere lettere unngå disse og være forberedt på å finne løsninger.

• Synliggjør at alle kan delta i organisasjonen, uavhengig av bakgrunn, økonomi, funksjonsevne eller utdanning.

• Øk bevisstheten om å inkludere personer med minoritetsbakgrunn. Unngå at språk, organisasjonskultur, matvaner eller aktiviteter skaper barrierer.

• Unngå at krav og forventninger til hva foresatte skal stille opp med blir en terskel for barn og unges deltakelse.

• Tenk over hva som gjør at aktiviteter koster. Se etter muligheter for å redusere kostnadene og unngå at utgifter til utstyr, reiser og billetter hindrer deltagelse.

• Se etter muligheter for å tilby gratis eller billige aktiviteter for å skape arenaer som er mest mulig åpne for alle. 

• Legg til rette for at kostnadsnivået i organisasjonen jevnlig blir tatt opp som et tema for å avdekke økonomiske terskler og muligheter for å løse disse. 

• Spør de dere ønsker å legge til rette for, hva som skal til for at de kan delta. 

• Etabler kontakt med kommunen. Samarbeid kan gjøre tilbudene deres mer synlig, og dere kan få mer informasjon om hvordan dere kan bidra til at flere kan delta.

 

Noen råd til kommuner

• Samarbeid med frivillige organisasjoner i kommunen din, og hjelp dem med å nå ut med informasjon til de som har behov for tilrettelegging.

• Gi de frivillige organisasjonene informasjon om ordninger som finnes for å finansiere aktiviteter for deltagere som ikke kan betale selv.

• Hjelp de frivillige organisasjonene med gode og rimelige lokaler og uteområder som er egnet for aktivitetene og målgruppene deres.

 

Les også Frivillighet Norges ti frivillighetspolitiske bud

Last ned folder med rådene om inkludering 

 

Tips til mer om inkludering:

Inkludering i frivillig sektor

Allemed.no

Fritidserklæringen

Lokale utviklingsverksteder

 

Disse rådene er basert på en kartlegging som Frivillighet Norge gjennomførte høsten 2015 med støtte fra Kulturdepartementet, om hva som fremmer eller hemmer inkludering i organisasjoner. Kartleggingen har et særlig fokus på økonomi som en terskel for deltakelse. 246 foreninger/organisasjoner gjennomførte undersøkelsen.

Kartleggingen viser at organisasjonene har en bevissthet rundt sosial ulikhet og at de tar mange grep for å møte utfordringene. Vi ser også at organisasjonenes muligheter for å inkludere bredt påvirkes av rammebetingelser som økonomi, tilgang på lokaler og nettverk.