Bodø kommune

Bodø kommune vedtok i 2013 å lage en frivillighetspolitikk. I april 2014 inngikk kommunen en avtale med Frivillighet Norge om å bistå med råd og veiledning i utviklingen av frivillighetspolitikken. Konkret skjedde dette gjennom:

  1. et møte med sentrale politikere og aktuelle ansatte i administrasjonen. Her ble det fokusert på den merverdien frivilligheten skaper og hvordan frivillige organisasjoner kan være samarbeidspartnere for kommunen.
  2. et møte med frivillige lag og foreninger. Her ble det fokusert på frivillighetens rolle og medvirkning for utviklingen av samfunnet og verdien av samarbeid mellom organisasjoner og med kommunen.

Møtene ble gjennomført i samarbeid med Bodø kommune.

En viktig del av møtet med organisasjonene var tilretteleggingen av en kafedialog der de kunne komme med innspill til kommunens videre arbeid med å utvikle en frivillighetsplan. Kafedialogen viste at organisasjonene hadde et stort samfunnsengasjement og at de gjerne ville bidra mer som nærmiljøbyggere lokalt gjennom inkludering av sårbare grupper, dugnadsarbeid og fagkompetanse. I tillegg kom det inn en rekke innspill på hvilke områder kommunen kan bli en bedre tilrettelegger for frivillige lag og foreninger. Frivillighet Norge utfordret organisasjonene til å etablere seg som en aktiv partner for kommunen i utviklingen av frivillighetspolitikken. Flere organisasjoner ønsket å være representert i en referansegruppe i den videre dialogen med kommunen, for å sikre at viktige innspill fra kafedialogen ble implementert i frivillighetspolitikken. Møtedeltakerne ga Bodø kommune mandat til å plukke ut deltakere til referansegruppen for å sikre at alle typer lag og foreninger ble representert.

For å lette arbeidet for organisasjonene i Bodø sørget Frivillighet Norge for å lage et dokument der alle innspill som kom frem under kafedialogen ble strukturert under ulike tema. Dette ble sendt til alle som var på møtet slik at organisasjonene kunne bruke innspillene i den videre dialogen med kommunen.

I Bodø ønsket politikerne å involvere seg i prosessen. Leder i Levekårskomiteen og flere andre politikere var til stede under hele møtet. Det gjorde at organisasjonene kunne stille spørsmål direkte til politikerne å få svar på ting de lurte på angående kommunens tanker om frivillighetspolitikk, der og da.

Erfaringen fra samarbeidet med Bodø kommune viser hvor viktig det er at kommunen og organisasjonene starter en frivillighetspolitisk prosess sammen. Det at politikerne legger til rette og deltar aktivt i dialogen signaliserer at de tar frivilligheten på alvor som en partner i frivillighetspolitikken.