Frivillighetens merverdi viktig for samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor

Mens lokalpatriotisme, lokal dugnadsånd og frivilliges glede over å hjelpe andre fremmer gode lokale samarbeid på helse- og omsorgsfeltet, hemmes slike samarbeid av økonomisk usikkerhet, vanskelig tilgjengelig kommuneorgansiasjon og dårlig informasjonsflyt.

Trøndelag Forskning og Utvikling har kartlagt hva som fremmer og hemmer samarbeid mellom kommuner og frivillig sektor på helse- og omsorgsfeltet. Deres rapport er blant annet bygget på intervjuer gjennomført i syv kommuner hvor frivilligheten på en eller annen måte samarbeider med kommunene om tjenester på helse- og velferdsfeltet.

I noen av kommunene tar samhandlingen hovedsakelig form av informasjonsutveksling, mens man i andre kommuner har tatt samarbeidet en god del steg lenger. Noen av tiltakene er helt og holdent igangsatt av aktører frivillig sektor, mens andre er kommunale initiativ.

Rapporten slår fast at praktisk tilrettelegging, tilgjengelig kommuneadministrasjon, infrastruktur og kontorfasiliteter er det viktigste kommunene kan bidra med - i samarbeidet med frivillige og ideelle aktører på helse- og omsorgsfeltet. Det blir også konstatert at enkeltpersoner i begge leire har stor innvirkning på hvordan samarbeidet utarter seg, og at ikke-målbare faktorer som de frivilliges glede ved å hjelpe andre har betydning. Med andre ord slår rapporten fast at frivillighetens merverdi har innvirkning på kvaliteten.

- Tilknytning til lokalsamfunnet og det å få positiv tilbakemelding fra brukerne er viktige motivasjonsfaktorer for de frivillige. Det gir et godt samarbeid mellom kommunen og frivillig sektor, sier seniorforsker Marit Solbjør til forskning.no.

Forskerne finner at usikkerhet rundt økonomisk støtte til tiltak, utilgjengelig kommuneadministrasjon og dårlig informasjonsflyt virker hemmende på samarbeidet.

Les hele forskningsrapporten her.

3. oktober 2012 signerte Frivillighet Norge, Hovedorganisasjonen Virke, Ideelt Nettverk, KS Bedrift og regjeringen en samarbeidsavtale om helse- og velferdsfeltet.

Frivilligheten og offentlig sektor signerte i 2011 en generell plattform for samarbeid.