Uten frivilligheten stopper Norge

101 milliarder i verdiskapning i frivillig sektor 2012

Statistisk sentralbyrå (SSB) la i 2010 og 2012 fram tall som viser verdiskapingen i frivillig sektor (satellittregnskapet for ideelle og frivillige organisasjoner). Verdiskapningen utgjorde i 2010 (beregningsgrunnlaget er fra 2008) 92 milliarder kroner og i 2012 (beregningsgrunnlaget er fra 2010) 101 milliarder. Frivillig arbeidsinnsats står for mer enn halvparten av dette.

Verdiskaping i frivillig sektor øker

Tallene i satellittregnskapet viser at verdiskapingen i frivillig sektor øker. Forskning viser at nesten halvparten av befolkningen i Norge bidrar med frivillig arbeid hvert år. Den frivillige, ulønnede innsatsen i satellittregnskapet i 2012 utgjør alene nesten 115 000 årsverk. Tallene anskueliggjør frivillig sektors betydning for norsk økonomi.

Mange funksjoner

Foruten den økonomiske verdiskapingen har de frivillige organisasjonene en rekke andre funksjoner i samfunnet. De er møteplasser, demokratiskoler, skaper engasjement, identitet og tilhørighet, er kanaler for påvirkning, fungerer som samfunnets ”vaktbikkjer”, er arenaer for læring, bidrar til et godt oppvekstmiljø, leverer velferdstjenester og beredskap, styrker folkehelsen og skaper aktiviteter.

Frivillighet Norge mener frivilligheten er samfunnets arvesølv, som både politikere og de frivillige organisasjonene har et ansvar for å ta vare på og videreutvikle. Uten frivilligheten stopper Norge.

Mer informasjon:


SSB 2010
SSB 2012: ”Økt verdiskapning i organisasjonene”