Frivillighetsmeldingen - St.meld. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle

Frivillighetsmeldingen - St.meld. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle

Frivillighetsmeldingen - St.meld. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle

August 2007 la regjeringen fram en stortingsmelding om frivillighet, St.meld. nr. 39 (2006-2007) Frivillighet for alle, også kjent som Frivillighetsmeldingen. Meldingen er en milepæl på frivillighetsområdet ettersom den for første gang gir en samlet framstilling av hele mangfoldet i frivillig sektor. Meldingen presenterer også den daværende regjeringens frivillighetspolitikk.

Se hele Frivillighetsmeldingen (Regjeringens nettsider)

Frivillighet Norge deltok aktivt i prosessen og sendte flere innspill til det daværende Kultur- og kirkedepartementet. Vi har i tillegg hele tiden fulgt med på arbeidet med å implementere tiltakene som ble presentert i meldingen.

Her finner du dokumenter som handler om Stortingsmelding 39 (2006-2007) Frivillighet for alle.