Rapport: Frivillig innsats i Noreg 1998-2014

Basert på undersøkingar om frivillig innsats frå 1998-2014 analyserer denne rapporten fra Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor nivået og omfanget av frivillig arbeid i Noreg, samt kva som kjenneteikner dei som deltek. Rapporen viser eit frivilligfelt som er prega både av stabilitet og endringar over tid.

Les rapporten her.