Frivillighetens spørretime 2014

Frivillighetens spørretime 2014

Økt momskompensasjon og økte frie midler til frivilligheten var blant løftene som ble gitt under Frivillighetens spørretime 18. juni.

Publisert   | Sist oppdatert 

42 av Frivillighet Norges medlemsorganisasjoner møtte opp og stilte til sammen 104 spørsmål under årets Frivillighetens spørretime. Organisasjonene og spørsmålene er listet opp nedenfor. Fra partiene kom Svein Harberg (H), Audun Lysbakken (SV), Morten Stordalen (FRP), Trine Skei Grande (V), Arild Grande (AP), Une Aina Bastholm (MDG), Per Olaf Lundteigen (SP) og Geir Jørgen Bekkevold (KRF).

Det ble stilt spørsmål om flere av Frivillighet Norges fanesaker. Det var bred enighet om at momskompensasjonsordning skal styrkes og at studieforbundene skal inkluderes i ordningen. H, FRP, MDG og KRF var også positive til å heve grensen for skattefradrag på gaver. Videre var det bred enighet om at man ønsket ideelle leverandører av helse og velferdstjenester, men partiene er ikke enige om hvordan dette skal gjennomføres i praksis. KrF, SV og AP var tydeligst på at de ønsket skjermede anbudskonkurranser, mens Høyre og FRP la større vekt på innholdet i tjenestene enn leverandørene av tjenestene.

For øvrig oppfordret flere av partiene de frivillige organisasjonene til å ta initiativ til at frivilligheten settes på dagsorden ute i kommunene. Her kan du lese Frivillighet Norges veileder for hvordan du kan påvirke frivillighetspolitikken i din kommune.

Per Olaf Lundteigen gikk av med seieren av den uformelle konkurransen om å besvare flest mulig spørsmål innenfor det angitte tidsrommet, med hele 43 svar.

Foto: Espen Faugstad

Frivillighetens spørretime 2014

Spørsmål Frivillighetens spørretime 2014

Angstringen

 1. Blir selvorganisert selvhjelp ved angst et ledd i folkehelsearbeid?
 2. Vil dere gi frivillige organisasjoner en fast post i statsbudsjettet?
 3. Vil dere øke aktivitetsstøtten til frivillige organisasjoner?

Autismeforeningen i Norge

 1. Hva vil du gjøre for å skape trygge og tilrettelagte autismevennlige hjem?
 2. Hva skal til for å øke kompetansen om autisme innen oppvekst og bolig?
 3. Hvordan hindre at familier blir velferdsflyktninger?

Blåkors

 1. Anbud på velferdstjenester, skal ideelle og kommersielle sidestilles?
 2. Skal ideelle kunne benyttes til forebyggende arbeid i skolen?
 3. Hvordan skal vi forebygge spillavhengighet?

De unges orkesterforbund (UNOF)

 1. Hvordan vil dere sikre sommermusikkskolene økonomi til videre drift?
 2. Hvordan vil dere følge opp utfordringene i UNOFs rapport «En rimelig sjanse»?
 3. Hvordan vil dere sikre at UNOF fortsatt kan utvikle framtidens orkestermusikere?

Den Norske Turistforening

 1. Hvordan kan friluftslivsorganisasjonene brukes for å bedre folkehelsen?
 2. Skal finansiering av frivillige organisasjoner overlates til private aktører?

Der du bor – Grenland

 1. Vil dere øke tilskuddet til ideelle frivilligsentraler?
 2. Hvordan vil dere sikre gode rammer for frivilligheten i kommunene?
 3. Hvordan vil dere stimulere ideelt folkehelsearbeid?

FolkOrg

 1. Vil du sørge for støtteordninger som stimulerer til folkedansfester?
 2. Vil du øke KOMP-støtteordninga gjennom Norsk musikkråd?
 3. Hvordan sikre en stabil økonomi for sommerkursa i folkemusikk/dans?

Fransiskushjelpen

 1. Hva skal ditt parti gjøre med de høye selvmordstallene?
 2. Hvordan ser dere at Helse Norge kan nyttiggjøre seg av frivillighet?
 3. Hva skal ditt parti gjøre for å sikre frivillighet i Helse Norge fremover?

Friluftslivets Fellesorganisasjon (FRIFO)

 1. Vil ditt parti bidra til at Friluftslivets år 2015 fullfinansieres?
 2. Hvordan vil dere arbeide for få ned inaktiviteten i Norge?
 3. Vil ditt parti styrke satsningen til friluftslivet via spillemidlene?

Humanistisk ungdom

 1. Vil dere ha helhetlig oppfølging av Stålsett-utvalget?
 2. Vil dere følge FN-anbefaling og evaluere religions- og livssynsfaget?
 3. Bør Grunnloven fremheve enkelte religioner og trossamfunn?

IOGT i Norge

 1. Støtter du alkoholsalg fra gårder hvis det truer Vinmonopolet?

KFUK – KFUM og KFUK-KFUM Speiderne

 1. Hvordan inkludere kristne org. i kommuners tilbud til utsatt ungdom?
 2. Når kommer «friluftsmilliarden» for barn og ungdom?
 3. Hvordan få støtte til drift av barn- og ung. org utover støtten fra BLD?

Kirkelig arbeidsgiver og interesseorganisasjon (KA)

 1. Hva vil partiene gjøre med pensjonsutfordringene i ideell sektor?

KNIF

 1. Hvordan vil dere øke frivillighetens frie inntekter?
 2. Hvor stort bør gavefradraget bli denne perioden?
 3. Vil dere kompensere all moms på innkjøp av varer og tjenester?

Korpsnett Norge

 1. Hvordan vi dere sikre tilgang på gode øvelokaler for musikklivet?
 2. VO-midlene er nær halvert siden 2000. Når blir etterslepet korrigert?
 3. Hvordan vil dere styrke det lokale, frivillige kulturlivet?

Kristelig studieforbund (K-stud)

 1. Vil dere øke midlene til voksenopplæring i studieforbund?
 2. Vil dere sikre studieforbundene rett til momsrefusjon?
 3. Inngår tilskudd til studieforbund i deres frivillighetspolitikk?

Landsforeningen mot seksuelle overgrep (LMSO)

 1. Vil dere lovfeste retten til behandling i regionale traumeenheter?
 2. Vil dere sikre langvarig, skreddersydd døgntilbud i regionale traumeenheter?
 3. Sier dere ja til nasjonal plan for helhetlig behandling av relasjonstraumer?

Lions Norge

 1. Herreløs arv til Frivilligheten, hvilke synspunkter har partiene?
 2. Er målet 100% refusjon av MVA til Frivilligheten?
 3. Hvordan forhindre økt byråkratisering?

MA – Rusfri trafikk og miljø

 1. Hva gjør dere med alkolås i alle landets skolebusser (NTP)?
 2. Skal promillegrensen fortsatt være høyere for båt enn for bil?
 3. Vil liberalisering av alkoholpolitikken gi flere trafikkulykker?

Menneskeverd

1. Enig i at engangsstønaden til gravide bør økes fra 38.750 til 170.000?

Musikkens Studieforbund

 1. Vil dere øke midlene til voksenopplæring i studieforbund?
 2. Vil dere sikre studieforbundene rett til momsrefusjon?
 3. Inngår tilskudd til studieforbund i deres frivillighetspolitikk?

Nasjonalforeningen for Folkehelsen

 1. Hvordan vil dere fremme et sunt kosthold og fysisk aktivitet for alle?
 2. Hvordan legge til rette for frivillighet i helse- og omsorgssektoren?

Norges Blindeforbund

 1. Vil du sikre funksjonshemmede med stort behov nasjonal TT-ordning?

Norges Døveforbund

 1. Vil dere gi språkpolitiske midler for Døveforbundets språkpolitiske arbeid?
 2. Vil dere påvirke regjeringen til snarlig å legge frem den nye språkloven?
 3. Vil dere nekte å stille opp til TV2 debatter om de ikke tekster sendingen?

Norges Husflidslag

 1. Når kommer løftet for opplæring i frivillige organisasjoner?

Norges Kvinne- og Familieforbund

 1. Helsevesenet trenger styrking- hva med utdanning av flere fagpersoner?
 2. Hvis mor eller far blir syke, skal jeg få permisjon og lønn for å stelle dem?
 3. Hvor går kontantstøtten - skal alle barn "tvangssendes" i barnehage?

Norges Musikkorps Forbund (NMF)

 1. Hvilke krav vil dere sette til rammeplaner for Kulturskolen? Forskrift?
 2. Hvordan skal universitetene styrke utdanningen av korpsdirigenter?
 3. Hvorfor satser dere ikke mer på frie midler til frivilligheten?

Norges Veteranforbund for Internasjonale Operasjoner

 1. Vil du sikre RVTS økonomi i oppfølgingsplanen i tjeneste for Norge?
 2. Prosjekttildeling av midler til frivillig arbeid? 

Norsk Bridgeforbund

 1. Støtter dere offentlig finansiering av tankesport (sjakk og bridge)?

Norsk-Russisk Kultursenter

 1. Økonomisk støtte til sosialt møtested i Oslo sentrum som er åpent for alle?

Norsk teaterråd

 1. Idrett og kultur: Like store bevilgninger til bygg? Ja eller nei?
 2. Hvordan vil ditt parti ta vare på den kulturelle grunnmuren?

Norske Konsertarrangører

 1. Bør politivakthold være en samfunnsoppgave på kulturelle arrangementer?
 2. Bør kulturmidler prioriteres på innholdsproduksjon framfor nybygg?
 3. Hvordan legge til rette for at barn og ungdom får et godt konserttilbud?

Norske Kvinners Sanitetsforening

 1. Vil vi få se en holdningskampanje i bekjempelsen av vold mot kvinner?
 2. Hva gjøres for å øke rettsikkerheten til voldsutsatte kvinner?
 3. Hva gjøres for å synliggjøre kjønnsforskjeller innen helse i pensum?

Røde Kors

 1. Hvordan vil ditt parti styrke den frivillige beredskapen?
 2. Hvordan vil ditt parti bedre de økonomiske rammene for den frivillige beredskapen?
 3. Hvordan kan frivilligheten bidra til at flere kommer i arbeid?

Sex og politikk

 1. Hva er partiets seksualpolitiske mål for denne stortingsperioden?
 2. Vil dere pålegge skolene å samarbeide med skolehelsetjenesten?

Studieforbundet Funkis

 1. Vil ditt parti støtte mestringskurs på nett for funksjonshemmede?
 2. Vil ditt parti øke voksenopplæringspotten?
 3. Vil dere sikre studieforbundene rett til momsrefusjon?

Tamilsk ressurs og veiledningssenter

 1. Vil dere gi driftsstøtte til frivillige organisasjoner som vår?

Telefonkontakt for Eldre og Uføre

 1. Kan organisasjoner få vite tilskuddsbeløp i des/jan?
 2. Har regjeringen økt tilskuddet til frivillige organisasjoner?

Unge Funksjonshemmede

 1. Må kronisk sykdom og tillitsverv gå av samme fraværskvote for elever?
 2. Vil du vri støtteordninger fra prosjekt- til grunnstøtte, og hvordan?
 3. Hvordan vil du styrke brukerorganisasjonene og brukermedvirkninga?

Vellenes fellesorganisasjon (VFO)

 1. Ditt syn på velforeninger som en del av lokaldemokratiet?
 2. Hvilken plass mener du nærmiljø/velforeninger har i utvikling av lokalmiljø?
 3. Er dere for økonomisk støtte til fellesarbeidet på disse områdene?

Voksenopplæringsforbundet (VOFO)

 1. Vil dere øke voksenopplæringsmidlene?
 2. Vil dere synliggjøre læringsmulighetene i frivillige organisasjoner?
 3. Hva kunne du tenkt deg å lære?